Lieferungen - 336567-2022

22/06/2022    S119

Polska-Szczytno: Wozy strażackie

2022/S 119-336567

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Wrona
E-mail: zarzad@mazuryairport.pl
Tel.: +48 895443400
Faks: +48 897222776
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazuryairport.pl
Adres profilu nabywcy: https://bipmazuryairport.warmia.mazury.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym''

Numer referencyjny: WIM.DEA.0812.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o. specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szymany 150, 12-100 Szczytno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o. specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 24
Cena - Waga: 76
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie ,,Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem medycznym" tryb pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Osi Priorytetowej 7 - ,,Infrastruktura Transportowa", Działanie 7.4 - ,,Infrastruktura lotniska".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 063-166989
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

,,Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym''

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

Stosownie do art. 255 ust. 3 ustawy PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

W niniejszym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a aktualne możliwości finansowe Zamawiającego nie umożliwiają zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do poziomu oferty z najniższą ceną.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowa Izba Odwoławczych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zostały określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587807
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022