Dienstleistungen - 336621-2022

22/06/2022    S119

Polen-Zabrze: Fällen von Bäumen

2022/S 119-336621

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. J.W. Goethego 3
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
E-Mail: zpec@zpec.pl
Telefon: +48 327880342/344/301
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zpec.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/zpec/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/zpec/proceedings
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wycinka drzew i krzewów na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77211400 Fällen von Bäumen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wycinka drzew i krzewów na terenie ŚUM w Zabrzu, w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP II - sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211100 Holzfällung
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Zabrze

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi wycinki drzew na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP II - sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 100%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.07.02-00-0002/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 56 dni od dnia 15 października 2022 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

UWAGA: Numeracja zgodna z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

14.2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 1)-4) Ustawy PZP, dotyczące:

14.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z członków konsorcjum, kilku lub wszyscy wspólnie.

15.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jak niżej:

15.2.2. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żąda złożenia

a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z dowodami opłacenia niniejszej polisy, na sumę gwarancyjną w wysokości wskazanej w pkt. 14.2.3. SWZ.

UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

UWAGA: Numeracja zgodna z SWZ

14.2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 1)-4) Ustawy PZP, dotyczące:

14.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawcy zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują co najmniej 2 usługi polegające na wycince drzew i krzewów za kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ),

b) dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- co najmniej 2 osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji pilarza drzew / drwala, posiadającą zaświadczenie lub certyfikat o ukończeniu kursu pilarz - drwal, wymagane przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz.1141.)

- co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji drwal wysokościowy, posiadającą uprawnienia do ścinania metodą alpinistyczną, posiadającą zaświadczenie lub certyfikat o ukończeniu odpowiedniego kursu, (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

c) dysponują specjalistycznymi narzędziami lub urządzeniami do realizacji zamówienia, tj. wykaże, że dysponuje co najmniej 2 sztukami piły motorowej ręcznej oraz co najmniej 1 sztuką rębaka do gałęzi o minimalnej średnicy rozdrabniania wynoszącej fi 22,5 cm (wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

15.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jak niżej:

15.2.2. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żąda złożenia

b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

1) Wykazu usług wykonanych (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ), zgodnie z zapisami pkt. 14.2.4 a) SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 14.2.4 b) (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

3) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; o których mowa w pkt. 14.2.4 c) (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;

2. gwarancjach bankowych;

3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania Ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania Ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy PZP.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z zapisami SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/07/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Zabrze

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

UWAGA: numeracja zgodna z SWZ

15.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

15.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 15.2.1. lit a)-b) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy PZP;

15.3.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 15.2.1. lit. d) powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 15.2.1. lit. e) powyżej, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 15.2.1. lit. f) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

15.4. Dokument, o którym mowa w pkt 15.3.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 15.3.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

15.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 15.3.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, zastępuje się odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

13.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w

- art. 108 ust. 1 Ustawy PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) Ustawy PZP),

- z art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Ponadto, z uwagi na zapisy art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, zakazującego udzielania zamówienia publicznego wykonawcom spełniającym przesłanki wynikającego z tego przepisu, Zamawiający przeprowadzi również ocenę ofert pod katem określonego zakazu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

UWAGA: numeracja zgodna z SWZ

26.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP.

26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022