Dienstleistungen - 336621-2022

22/06/2022    S119

Polska-Zabrze: Usługi wycinania drzew

2022/S 119-336621

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. J.W. Goethego 3
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
E-mail: zpec@zpec.pl
Tel.: +48 327880342/344/301
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zpec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zpec/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zpec/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wycinka drzew i krzewów na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

II.1.2)Główny kod CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wycinka drzew i krzewów na terenie ŚUM w Zabrzu, w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP II - sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211100 Usługi cięcia drewna
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi wycinki drzew na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP II - sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 100%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.07.02-00-0002/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 56 dni od dnia 15 października 2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

UWAGA: Numeracja zgodna z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

14.2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 1)-4) Ustawy PZP, dotyczące:

14.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z członków konsorcjum, kilku lub wszyscy wspólnie.

15.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jak niżej:

15.2.2. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żąda złożenia

a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z dowodami opłacenia niniejszej polisy, na sumę gwarancyjną w wysokości wskazanej w pkt. 14.2.3. SWZ.

UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

UWAGA: Numeracja zgodna z SWZ

14.2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 1)-4) Ustawy PZP, dotyczące:

14.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawcy zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują co najmniej 2 usługi polegające na wycince drzew i krzewów za kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ),

b) dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- co najmniej 2 osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji pilarza drzew / drwala, posiadającą zaświadczenie lub certyfikat o ukończeniu kursu pilarz - drwal, wymagane przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz.1141.)

- co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji drwal wysokościowy, posiadającą uprawnienia do ścinania metodą alpinistyczną, posiadającą zaświadczenie lub certyfikat o ukończeniu odpowiedniego kursu, (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

c) dysponują specjalistycznymi narzędziami lub urządzeniami do realizacji zamówienia, tj. wykaże, że dysponuje co najmniej 2 sztukami piły motorowej ręcznej oraz co najmniej 1 sztuką rębaka do gałęzi o minimalnej średnicy rozdrabniania wynoszącej fi 22,5 cm (wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

15.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jak niżej:

15.2.2. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żąda złożenia

b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

1) Wykazu usług wykonanych (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ), zgodnie z zapisami pkt. 14.2.4 a) SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 14.2.4 b) (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

3) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; o których mowa w pkt. 14.2.4 c) (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;

2. gwarancjach bankowych;

3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania Ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania Ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy PZP.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z zapisami SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Zabrze

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

UWAGA: numeracja zgodna z SWZ

15.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

15.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 15.2.1. lit a)-b) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy PZP;

15.3.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 15.2.1. lit. d) powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 15.2.1. lit. e) powyżej, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 15.2.1. lit. f) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

15.4. Dokument, o którym mowa w pkt 15.3.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 15.3.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

15.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 15.3.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, zastępuje się odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

13.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w

- art. 108 ust. 1 Ustawy PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) Ustawy PZP),

- z art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Ponadto, z uwagi na zapisy art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, zakazującego udzielania zamówienia publicznego wykonawcom spełniającym przesłanki wynikającego z tego przepisu, Zamawiający przeprowadzi również ocenę ofert pod katem określonego zakazu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

UWAGA: numeracja zgodna z SWZ

26.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP.

26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022