Diensten - 336674-2022

22/06/2022    S119

Polen-Warschau: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2022/S 119-336674

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL Polska
Postcode: 00-940
Land: Polen
Contactpersoon: Centrum Zamówień Dział Zamówień Terenowych Zachód, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
E-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 2 części)

Referentienummer: CZ.26.74.2022.DTZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia było świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A - realizacja kursów liniowych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 1: Realizacja kursu nr 14301_30143

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
Voornaamste plaats van uitvoering:

WER Komorniki – DER Ostrów Wlkp.- DER Ostrów Wlkp. - WER Komorniki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia było świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

b) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

c) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek.

3. Maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 65 772 km

4. Ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 52 618 km

5. Ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 13 154 km

6. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego, czas, przez jaki Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi A może zostać przedłużony o 3 miesiące , lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A należnego Wykonawcy zgodnie z umową osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi A.

7. Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi - 1 pojazd kategorii IV

8.Szacunkowa ilość osób niezbędnych do realizacji usługi - 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, na podstawie art. 388 pkt. 2), lit. c ) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie to będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług z zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania opisane w Opisieprzedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy dla danej części. Łączny okres wykonania zamówień uzupełniających nie przekroczy okresu 12 miesięcy.

Udzielenie zamówienia uzupełniającego warunkowane będzie:

- należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

- dysponowaniem przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

Maksymalne ilości usług w ramach zamówienia uzupełniającego:

- maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 66 033 km

- ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 52 826 km

- ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 13 207 km

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80% usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli łączna długość kursów wykonanych przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy 49 329 kilometrów, przesyłając Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 2 projektu umowy) listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 2: Realizacja kursu nr 31141_14311

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
Voornaamste plaats van uitvoering:

DER Zielona Góra - WER Komorniki – WER Komorniki - DER Zielona Góra

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia było świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

b) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

c) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek.

3. Maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 62 496 km

4. Ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 49 997 km

5. Ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 12 499 km

6. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego, czas, przez jaki Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi A może zostać przedłużony o 3 miesiące , lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A należnego Wykonawcy zgodnie z umową osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi A.

7. Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi - 1 pojazd kategorii IVb

8. Szacunkowa ilość osób niezbędnych do realizacji usługi - 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, na podstawie art. 388 pkt. 2), lit. c ) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie to będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług z zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania opisane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy. Łączny okres wykonania zamówień uzupełniających nie przekroczy okresu 12 miesięcy.

Udzielenie zamówienia uzupełniającego warunkowane będzie:

- należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

- dysponowaniem przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

Maksymalne ilości usług w ramach zamówienia uzupełniającego:

- maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 62 744 km

- ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 50 195 km

- ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 12 549 km

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80% usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli łączna długość kursów wykonanych przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy 46 872 kilometrów, przesyłając Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 2 projektu umowy) listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 057-150549
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Część nr 1: Realizacja kursu nr 14301_30143

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część nr 2: Realizacja kursu nr 31141_14311

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022