Dienstleistungen - 336684-2022

22/06/2022    S119

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

2022/S 119-336684

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-272459)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GAZ-SYSTEM S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-243-20-41
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Kasprzak
E-mail: daniel.kasprzak@gaz-system.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja i czynności serwisowe instalacji HVAC w zakresie urządzeń chłodniczych

Numer referencyjny: ZP/2022/04/0062/PX
II.1.2)Główny kod CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych czynności konserwacyjnych i serwisowych instalacji HVAC w zakresie urządzeń chłodniczych znajdujących się na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu przy ul. Ku Morzu 1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-272459

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV 2.2 )
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV 2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/09/2022
Powinno być:
Data: 25/09/2022
Numer sekcji: IV 2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: