Leveringen - 336744-2022

22/06/2022    S119

Noorwegen-Egersund: Dieselbrandstof

2022/S 119-336744

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eigersund Kommune
Nationaal identificatienummer: 944496394
Postadres: Bøckmans gate 2
Plaats: EGERSUND
NUTS-code: NO Norge
Postcode: 4370
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Jan Henning Kristensen
E-mail: jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no
Telefoon: +47 51468059
Fax: +47 51468039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/181577370.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.eigersund.kommune.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/181577370.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/181577370.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework agreement - Fuel for municipal vehicles

Referentienummer: 2022/1536
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Eigersund Municipality invites tenderers to an open tender contest for a framework agreement for the procurement of fuel for municipal vehicles.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100 Motorolie
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
09211650 Remvloeistoffen
31440000 Accu's/batterijen
39831000 Wasmiddelen
39831220 Ontvettingsmiddelen
42913000 Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters
09132000 Benzine
09132100 Loodvrije benzine
09132200 Gelode benzine
30163100 Tankkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO0A1 Rogaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eigersund Municipality invites tenderers to an open tender contest for a framework agreement for the procurement of fuel for municipal vehicles.

The aim is to sign a framework agreement for 2 years, with an option for an extension for 1+1 year.

See the annexes in Mercell for further information.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The aim is to sign a framework agreement for 2 years, with an option for an extension for 1+1 year. Municipal.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

See the tender documentation

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the tender documentation

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation

Eventuele minimumeisen:

See the tender documentation

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation

Eventuele minimumeisen:

See the tender documentation

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

See the tender documentation

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Dalane Tingrett
Plaats: Egersund
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2022