Leveringen - 336828-2019

Submission deadline has been amended by:  457259-2019
18/07/2019    S137

Slowakije-Komárno: Diverse machines voor specifieke doeleinden

2019/S 137-336828

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProWire s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 50510827
Postadres: Pávia 2348/11
Plaats: Komárno
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Postcode: 945 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Štefan Burgel
E-mail: prowire@prowire.sk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prowire.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18362
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Osoba podľa § 8 ods. 1
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)

Referentienummer: VO3_OPVaI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42990000 Diverse machines voor specifieke doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet zákazky sa člení na časti:

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks

Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks

Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks

Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks

Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks

Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks

Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh - 1 ks

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 299 103.33 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42611000 Gereedschapswerktuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Modrany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 198 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030F273

II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42662000 Lasuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Modrany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 283.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030F273

II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42662000 Lasuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Modrany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 333.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030F273

II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42636100 Hydraulische persen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Modrany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 980.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030F273

II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43812000 Zaaguitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Modrany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 306.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030F273

II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42611000 Gereedschapswerktuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Modrany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030F273

II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh - 1 ks

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42621000 Draaibanken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Modrany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030F273

II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

§ 32 Osobné postavenie - pre všetky logické celky spolu:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

Ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 - 2016 zo dňa 12.8.2016 Trestná zodpovednosť právnických osôb Verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) osobného postavenia predloženie výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)!

Upozornenie:

Nakoľko Zadávateľom zákazky je Osoba podľa § 8, ktorá nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do cenovej ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2, ak nie sú zapísaní podľa § 152 ZVO do Zoznamu hospodárskych subjektov!

Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nevyžaduje sa!

Eventuele minimumeisen:

Nevyžaduje sa!

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nevyžaduje sa!

Eventuele minimumeisen:

Nevyžaduje sa!

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

ProWire s.r.o., Bratislavská cesta 4931 (areál Arriva), 945 01 Komárno, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Zadávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.

Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portalevo.gov.sksystemu-evo-5f5.html. Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné iba elektronicky na portáli EVO. Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky v rámci funkcionalít informačného systému EVO, ktorý prevádzkuje ÚVO. Viac informácií o IS EVO možno získať na stránke: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného obstarávateľa.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/07/2019