Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 336828-2019

Submission deadline has been amended by:  457259-2019
18/07/2019    S137    Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Komárno: Rôzne špeciálne strojové zariadenia

2019/S 137-336828

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ProWire s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50510827
Poštová adresa: Pávia 2348/11
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK023
PSČ: 945 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Štefan Burgel
E-mail: prowire@prowire.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.prowire.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18362
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Osoba podľa § 8 ods. 1
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)

Referenčné číslo: VO3_OPVaI
II.1.2)Hlavný kód CPV
42990000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky sa člení na časti:

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks

Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks

Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks

Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks

Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks

Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks

Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh - 1 ks

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 299 103.33 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42611000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Modrany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 198 500.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030F273

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42662000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Modrany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 283.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030F273

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42662000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Modrany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 27 333.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030F273

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42636100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Modrany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 980.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030F273

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43812000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Modrany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 306.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030F273

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42611000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Modrany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 28 200.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030F273

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh - 1 ks

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42621000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obec Modrany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobná technická špecifikácia technológií je v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 500.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP313030F273

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

§ 32 Osobné postavenie - pre všetky logické celky spolu:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

Ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 - 2016 zo dňa 12.8.2016 Trestná zodpovednosť právnických osôb Verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) osobného postavenia predloženie výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)!

Upozornenie:

Nakoľko Zadávateľom zákazky je Osoba podľa § 8, ktorá nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do cenovej ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2, ak nie sú zapísaní podľa § 152 ZVO do Zoznamu hospodárskych subjektov!

Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa!

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa!

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa!

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa!

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/08/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/08/2019
Miestny čas: 09:00
Miesto:

ProWire s.r.o., Bratislavská cesta 4931 (areál Arriva), 945 01 Komárno, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Zadávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.

Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portalevo.gov.sksystemu-evo-5f5.html. Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné iba elektronicky na portáli EVO. Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky v rámci funkcionalít informačného systému EVO, ktorý prevádzkuje ÚVO. Viac informácií o IS EVO možno získať na stránke: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného obstarávateľa.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/07/2019