Supplies - 33687-2022

21/01/2022    S15

Hrvatska-Zagreb: Radne stanice

2022/S 015-033687

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 245-644138)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: HORVATOVAC 102a
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041/+385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

RADNE STANICE II

Referentni broj: 015V-PMF/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30214000 Radne stanice
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su Radne stanice. Predmet nabave podijeljen je na grupe kako slijedi:

GRUPA 1. RADNA STANICA ZA POTREBE ERC PROJEKTA ANEUPLOIDY,

GRUPA 2. RADNA STANICA ZA POTREBE HRZZ PROJEKTA UIP-2019-04-5332,

GRUPA 3. RADNE STANICE ZA POTREBE HRZZ PROJEKTA „QuanTunMol“ IP-2020-02-

9932,

GRUPA 4. RADNA STANICA ZA POTREBE HRZZ PROJEKTA „RandLRAP“ IP-2019-04-6268,

GRUPA 5. MOBILNE RADNE STANICE ZA POTREBE HRZZ PROJEKTA „RandLRAP“ IP

2019-04-6268. Radne stanice se nabavljaju za potrebe projekata ustrojstvenih jedinica Fakulteta koji se financiraju iz nacionalnih i europskih izvora te su potrebne za znanstvena istraživanja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/01/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 245-644138

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 28/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 28/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: