Supplies - 33693-2022

21/01/2022    S15

Polska-Chełm: Rowery

2022/S 015-033693

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 250-660134)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Chełm
Krajowy numer identyfikacyjny: 11019823800000
Adres pocztowy: ul. Lubelska 65
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Koperska, Monika Hurko-Tarnowska
E-mail: zamowienia@umchelm.pl
Tel.: +48 825652223
Faks: +48 825652254
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.chelm.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chełm
Krajowy numer identyfikacyjny: 0603032
Adres pocztowy: ul. Gminna 18
Miejscowość: Pokrówka
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Semeniuk
E-mail: sekretariat@gminachelm.pl
Tel.: +48 825636553
Faks: +48 825637793
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.chelm.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kamień
Krajowy numer identyfikacyjny: 0603062
Adres pocztowy: ul. Diamentowa 15
Miejscowość: Kamień
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Mysiak
E-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl
Tel.: +48 825671551
Faks: +48 825671571
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.chelm.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”

Numer referencyjny: BZP.271.12.48.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34430000 Rowery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:1) dostarczenie i wdrożenie systemu roweru miejskiego i gminnego, w tym:- dostawę 180 sztuk rowerów połączonych systemem z kompletnym wyposażeniem,- utwardzenie i zagospodarowanie terenu pod stacje rowerowe;- dostawę i montaż modułowych pasywnych stojaków rowerowych na 17 stacjach z 15 miejscami postojowymi oraz 17 totemów informacyjnych na każdej ze stacji;- promocję projektu (oznakowanie elementów systemu roweru miejskiego i gminnego);- dedykowaną stronę internetową, oprogramowanie operatora systemu oraz aplikację mobilną,2) usługę zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2022 r., w tym termin realizacji dostawy i wdrożenia elementów składowych systemu roweru miejskiego i gminnego ustala się do dnia 15 marca 2022 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 250-660134

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 r.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2022 r.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Powinno być:
Data: 09/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: