Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 337012-2016

29/09/2016    S188

Belgicko-Brusel: Ročné interné audity na obdobie rokov 2017 – 2020 systému environmentálneho riadenia (EMAS) Európskej komisie

2016/S 188-337012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité HR.R3 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Poštová adresa: bureau SC 11 6/28
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1847
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_fr.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1847
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ročné interné audity na obdobie rokov 2017 – 2020 systému environmentálneho riadenia (EMAS) Európskej komisie.

Referenčné číslo: HR/R3/PO/2015/043.
II.1.2)Hlavný kód CPV
90710000 Environmentálny manažment
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávacieho konania je podpísať rámcovú zmluvu s audítorskými útvarmi poverenými vykonávaním ročného interného auditu systému EMAS Európskej komisie od roka 2017 do roka 2020 (4 roky) a vypracovaním príslušných správ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79212000 Audítorské služby
90714000 Vykonávanie environmentálneho auditu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kód NUTS: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Kód NUTS: IE0 IRELAND
Kód NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Kód NUTS: DE12 Karlsruhe
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Kód NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Kód NUTS: ITC4 Lombardia
Kód NUTS: ES618 Sevilla
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel (Belgicko).

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné na webovej stránke uvedenej v bode I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: administratívne úvery EÚ.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri súťažné podklady dostupné na webovej stránke uvedenej v bode I.3.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/10/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/11/2016
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Európska komisia, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, rue de la Science 11, salle de réunion Stadis (SC11 01/43), 1000 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každú ponuku. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač zaslať celé meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.3)Doplňujúce informácie:

Webová stránka uvedená v bode I.3 sa bude pravidelne aktualizovať. Je preto zodpovednosťou uchádzača, aby pravidelne kontroloval aktualizácie a/alebo úpravy počas obstarávacieho konania. Nebude sa poskytovať žiadna tlačená verzia súťažných podkladov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/09/2016