De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 337014-2016

29/09/2016    S188

België-Brussel: Raamovereenkomst voor administratieve, technische en juridische ondersteuning van de tenuitvoerlegging van instrumenten en beleidslijnen voor milieugovernance

2016/S 188-337014

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor administratieve, technische en juridische ondersteuning van de tenuitvoerlegging van instrumenten en beleidslijnen voor milieugovernance.

Referentienummer: ENV.D.4/FRA/2016/0003.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze raamovereenkomst is het voornaamste instrument voor ondersteuning van alle aspecten van de tenuitvoerlegging van wetgeving en beleidslijnen met betrekking tot governance van EU-milieubeleid. Dit beleid behelst in het bijzonder de wetgeving met betrekking tot het Verdrag van Aarhus (toegang tot justitie, toegang tot informatie, publieke deelname), evenals de wetgeving inzake toegang tot documenten, inspecties, aansprakelijkheid en milieu-informatie zoals de wetgeving die wordt geregeld door de Inspire-richtlijn. De algemene doelstelling is een raamovereenkomst die in staat is om tijdige en hoogstaande voorstellen en eindproducten te verstrekken voor DG Milieu en voor andere diensten van de Commissie voor de specifieke dienst- en onderzoeksverzoeken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare aanbesteding — meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging tussen minstens 4 ondernemers.

De totale maximale jaarlijkse waarde waarvoor specifieke opdrachten kunnen worden gegund, bedraagt maximaal 6 000 000 EUR voor de totale maximale looptijd van de raamovereenkomst. De beoogde indicatieve prijs van de specifieke opdrachten schommelt tussen 50 000 EUR en 200 000 EUR en sluit de mogelijkheid niet uit dat individuele specifieke opdrachten een hogere of lagere prijs kunnen hebben. Er wordt verwacht dat de omvang van de gevraagde werken en diensten evenredig wordt gespreid over de looptijd van 48 maanden, behalve voor het eerste jaar waar de omvang waarschijnlijk lager is. Specifieke opdrachten zijn onderhevig aan de begrotingsbehoeften en beschikbaarheid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk — algemeen beheer van de opdracht / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole — algemeen beheer van de opdracht / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie — illustratieve taken / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk — illustratieve taken / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole — illustratieve taken / Weging: 10
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 057-095196
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/Ecologic
Benaming:

Raamovereenkomst voor administratieve, technische en juridische ondersteuning van de tenuitvoerlegging van instrumenten en beleidslijnen voor milieugovernance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecologic Institut gemeinnützige GmbH
Postadres: Pfalzburger Str. 43/44
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10717
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institute for European Environmental Policy, London
Postadres: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, floor 3
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1V 1RB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Faculty of Law at the University of Maastricht
Postadres: Minderbroedersberg 4-6
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6200 MD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Faculty of Law at the University of Catania
Postadres: Piazza Universita n. 2
Plaats: Catania CT
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 95131
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Postadres: Ady Endre Ut 9-11.
Plaats: Szentendre
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 2000
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

bedrag onbekend.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/Milieu
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Ltd
Postadres: chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

bedrag onbekend.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/COWI
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: COWI Belgium
Postadres: avenue de Tervuren 13B
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1040
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: COWI A/S
Postadres: Parallelvej 2
Plaats: Kongens Lyngby
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2800
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alterra — Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Postadres: Droevendaalsesteeg 4
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6708
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Epsilon International Anonymh Etaireia Meleton & Symboylon
Postadres: Monemvasias Street 27
Plaats: Marousi
NUTS-code: GR ELLADA
Postcode: 151 25
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Association Justice & Environment, z.s.
Postadres: Údolní 33
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 602 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Particip GmbH
Postadres: Merzhauserstraße 183
Plaats: Freiburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 79100
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prospect Consulting and Services
Postadres: rue du Prince Royal 83
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1050
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Umweltbundesamt GmbH
Postadres: Spittelauer Lände 5
Plaats: Vienna
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1090
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2016