Építési beruházás - 337132-2022

Submission deadline has been amended by:  408165-2022
24/06/2022    S120

Magyarország-Veszprém: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 120-337132

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Telefon: +36 88549176
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.veszprem.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.veszprem.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000861562022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000861562022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A veszprémi Szent István Völgyhíd felújítása

Hivatkozási szám: EKR000861562022
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A veszprémi Szent István Völgyhíd felújítása során a következő kivitelezési munkák valósulnak meg:

- a jelenlegi átázó dilatációs hézagok alatti vasbeton pályaszerkezet (főleg a hossztartókonzolvégek) és a keresztkötések, oszlopkeretek betonkorróziós károsodásainak javítása PCC-habarccsal, egyidejűleg az eredetileg 4 cm-es dilatációs hézag méretének növelése, lehetőleg 2-3 cm-rel;

- kopóréteg-csere kb. 2x2 = 4 cm lemarással; az új kopóréteg keresztesését a lehetőségek határig (min. 1,5 %-ra), meg kell növelni; a burkolatcsatlakozási hézagok (ÖA-sávok menti, hosszirányú munkahézag, dilatációs szerkezet melletti keresztirányú) tartósan rugalmas anyagú kiöntése;

- a hídpálya aszfaltdilatációs szerkezetének cseréje műanyag alapú öntött POLYFLEX szerkezetre;

- a vízelvezető ejtőcsövek a kisívek alatt cserélendők, műanyagcsövekkel egységesítendők (esztétikai igény); a nagyív és a kisívek alatt felvizsgálandók és javítandók az ejtőcsövek rögzítései és illesztései; az ejtőcsövek végelemeinek rögzítése lehetőleg lopásvédett legyen, a végelemek a vizet a terepen levő folyókákig jutassák el (ne az ívvállakra, alapokra);

- a víznyelők rendszeres (min. évenként hatszori) tisztítása (lehetőleg ipari porszívóval); a víznyelők és az ejtőcsövek min. évenkénti kétszeri átmosása;

- a gyalogjárdák B-5 járható, szigetelő B-5 védőbevonatának felújítása (figyelemmel a dilatációs hézagot lefedő csúszólemezek működőképességére; a védőbevonat felhordása előtt a kisebb betonhibák és acélkorróziós károk javítandók;

- a Városlőd felől csatlakozó út burkolata teljesen átépítendő; a csatlakozó járdák javítandók (gaztalanítás, repedések kiöntése, szegélykövek felújítása); a hídvégeken a gyalogjárdán is irányított repedésvonalat kell kialakítani; az összes irányított repedésvonalat (hídvégeken a hídpályán és a gyalogjárdákon, kiegyenlítő lemezek vége felett) tartósan rugalmas anyaggal ki kell önteni;

- a hídkorlátok és vezetőkorlátok dilatációs mozgáslehetőségének biztosítása a korlátdilatáció megfelelő kialakításával; a korlátok sérült elemeit ki kell egyengetni vagy cserélni;

- a beton vizsgáló lépcső indító szakaszának meghosszabbítása, betonjavítása cementhabarccsal; a terméskő vizsgáló lépcső hézagolása cementhabarccsal; a híd alatt betonfolyókák betonjavítása cementhabarccsal, a folyókafejek ejtőcsöveknek megfelelő kialakítása;

- a csatlakozó úton és a töltésszakaszon levő víznyelő aknák és csatornacsövek rendszeres (évenkénti min. hatszori) tisztítása, átmosása;

- a burkolt homlokrézsűk hézagolásának rendszeres (évenkénti) javítása cementhabarccsal;

- a híd alatti és melletti meredek rézsűoldalak tájkertészeti kialakítása;

- a híd alatti tér tisztításakor külön figyelmet kell fordítani az ívvállak tisztántartására.

A hídpálya felújítása (kopóréteg-csere, dilatációs szerkezet cseréje, gyalogjárda szigetelés) félpályás lezárás és forgalomterelés mellett végezhető. (Műszaki leírás 4. pont.)

(...)

Folytatást ld. II.2.4) pontban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Szent István Völgyhíd (helyrajzi szám: Veszprém 794)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II.1.4) pont folytatása:

A következő kivitelezési munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségek a következők:

- Aszfaltburkolat-dilatáció végleges bontása 1,2 m3

- Aszfaltburkolat marása híd előtt és után 20 m3

- Aszfaltburkolat marása hídon 49 m3

- Függesztett állvány építés/bontás 224 m2

- Könnyű munkaállvány építés/bontás 1275 lgm3

- Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése 109 m3

- Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése öntöttaszfaltból 4 m3

- Csatlakozási fugaszalag 429 m

- Új burkolatrendszer építése híd előtt, után 75 m3

- Bitumenes hézag tisztítása, és modifikált bitumennel való kiöntése 369 m

- Egyéb (pl. csúszólemezes, ollós, stb.) dilatációs szerkezet javítása 16 m

- Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel 60 m

- Poliuretán dilatáció 1 m3

- Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5), teljes vastagsággal töltött rendszer 701 m2

- Keresztszivárgók rézsűkivezetéssel 12 m

- Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC habarccsal 47 m2

- Felület kiegyenlítés PCC habarccsal 70 m2

- Felület kiegyenlítés betonnal betontüskézés nélkül 12 m3

- Hídkorlát javítása 16 m

- Hídkorlátok mázolása 13 m2

- Kő és téglaburkolatok javítása, helyreállítása 6 m2

- Vízelvezető rendszer javítása 100 m

- Víznyelő tisztítása 29 db

A hídpálya felújítása (kopóréteg-csere, dilatációs szerkezet cseréje, gyalogjárda szigetelés) félpályás lezárás és forgalomterelés mellett végezhető. (Műszaki leírás 4. pont.)

A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció(k) és árazatlan költségvetés(ek)ben rögzített tételek tartalmazzák.

A megvalósítás során a műszaki dokumentáció(k)ban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségvetésekben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak.

A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 120 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása, a többlet időtartam megjelölésével (egész hónapokban megadva, 120 hónap + legfeljebb 24 hónap, az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli, az alkalmasság igazolásához is megfelelő többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetői pozíciójában alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6) pont kiegészítése:

A részajánlat tétel kizárásának indokai:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, amely alapján megállapítható, hogy gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt egyaránt ésszerűtlen lenne különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. Az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A műszaki tartalomban szereplő feladatok szakmailag összekapcsolódnak, szervesen egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni, a feladat megosztása számos problémát vetne fel. A kivitelezésre átadott munkaterület - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem osztható.

II.2.5) pont kiegészítése:

Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember(ek) szakmai többlet tapasztalatára (3. értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) részletes szakmai önéletrajzát és végzettségét alátámasztó bizonyítványok másolatát. Megjegyezzük, hogy amennyiben a szakember a vonatkozó jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy az önéletrajzban a megajánlott többlettapasztalat ismertetése mellett, az alkalmassági követelmények teljesüléséhez szükséges tapasztalatokat is szükséges elkülönített módon feltüntetni.

A 3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.

Jelezzük, hogy a szakmai önéletrajz hiánya hiánypótlással orvosolható, azonban a szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, figyelemmel arra, hogy az önéletrajzzal ellentétben annak hiánya nem hiánypótolható, azaz az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.7) pont kiegészítése: Ajánlatkérő a 4 hónap időtartam alatt a következőt érti:

A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése): a munkaterület átadásától számított 120. naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t ajánlattevő nyújtja be (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Korm. rend. 3. § (5) bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.

Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8, 10. 12-16. §-aira.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.

Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §)

A 62. § (1) bekezdés b) és f ) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-mal egyidejűleg köteles benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.

Igazolás: Az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az EEKD IV. rész α szakasz kitöltésével. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének és a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésére figyelemmel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésére figyelemmel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített, a felhívás jelen pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásairól szóló referencia igazolásait.

A cégszerű nyilatkozatnak és az igazolás(ok)nak (referencia igazolás) tartalmaznia kell legalább:

- A szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és/vagy a referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és telefonszáma),

- Az építési beruházás tárgyát (részletesen kitérve az alkalmassági szempontnál megjelölt részfeladatokra),

- Az építési beruházás mennyiségét (pl.: lakott területen belüli, a forgalom fenntartása mellett végzett útépítési feladatok elvégzése, amely tartalmazott … db híd felújítást műanyag alapú öntött dilatációs szerkezetek kialakításával, betonszerkezetek építésével és B-5 vastag védőbevonat készítési munkák teljesítésével),

- A teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja - év, hónap és nap - megjelölésével),

- A teljesítés helyét, és

- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

- A referencia igazolásban az igazolás kiadójának a teljesítés százalékban kifejezett arányára ki kell térni.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként (nyertes közös ajánlattevőként) végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:

- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint

- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.

Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el.

A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés]

M.2. Az ajánlatban Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozatok (EKR űrlap, 4. sz. nyilatkozat minta, amelyben fel kell tüntetni a jogosultság első megszerzésének időpontját, amennyiben a szakember rendelkezik a jogosultsággal);

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (amennyiben releváns, úgy a benyújtandó önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges a gyakorlati időt feltüntetni), olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;

- a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok;

- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Amennyiben az M.2. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2. pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal.

A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § vonatkozó bekezdései.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (...)

(...)

További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.

a) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év bármelyikében befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db lakott területen belüli, a forgalom fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy felújítási munkára vonatkozó referenciával.

Jelen alpont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény egy szerződéssel igazolható.

b) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év bármelyikében befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db közúti híd műtárgy felújítási munkáira vonatkozó referenciával, amely tartalmazott műanyag alapú öntött dilatációs szerkezetek kialakítását, betonszerkezetek felújítását és B-5 vastag védőbevonat készítését.

Jelen alpont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény egy szerződéssel igazolható.

A referencia munka akkor tekinthető az Ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 5 éven belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az egyenértékűség szempontjából Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdését alapul véve jár el.

M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel:

- legalább 1 fő, aki közlekedési építmények szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. sor (jelölés MV-KÉ) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Ajánlatkérő az M.2. alkalmassági követelmények tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, illetve végzettséggel egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogadja.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az M.2. alkalmassági követelmények tekintetében kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.

Az M.2. pontjában előírt szakember esetében Ajánlatkérő az egyenértékű jogosultsággal történő megfelelést is lehetővé teszi.

Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe, amennyiben a meg-ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal még nem rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő nem írja el ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.

Ajánlatkérő a szerződés biztosítékai körében az alábbiakat írja elő:

- Jólteljesítési biztosíték, amelynek összege az alap szerződéses ellenérték ÁFA és tartalékkeret nélküli összegének 5 %-a. A biztosítékot a teljesítés, azaz a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a jótállási időtartam lejártának időpontjáig.

Az előírt biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.

A jótállás tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik:

Ajánlattevőnek a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján legalább 120 hónap időtartamú jótállást kell vállalnia a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.

1. Késedelmi kötbér: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának 0,5 %-a, de max. 20%

2. Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának 30 %-a

Fizetési szabályok:

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Modern Városok Program „Veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése” elnevezésű projekt keretében elnyert hazai támogatásból finanszírozza. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét, úgy kiegészítheti azt.

Fizetési szabályok:

A nyertes Ajánlattevő 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Ajánlatkérő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Ajánlatkérő műszaki teljesítés igazolásai alapján.

Ajánlatkérő 10%-os tartalékkeretet köt ki.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a vállalkozás általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított díja 5%-ának (de legfeljebb kétszázötvenmillió forintnak) megfelelő mértékben biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét.

Az előlegszámla, a részszámla és a végszámla kibocsátásának további feltételeit a szerződés-tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a számlákban foglalt szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint nyilatkozik (teljesítésigazolás). A nyertes ajánlattevő a Megrendelő által igazolt teljesítést követően jogosult számla kiállítására. A számla kifizetésének további feltétele a nyertes ajánlattevő részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.

Vállalkozó számláinak kötelező tartalmi eleme:

Modern Városok Program „Veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése” - Szent István Völgyhíd burkolat- és csapadékvíz-elvezetés megújításának kivitelezése

A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30, 32. § és 32/A. §-aiban foglaltakra.

A számla kiegyenlítése a vállalkozási szerződésben annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - átutalás útján történik. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

(...)

Adózás szabályai:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezési alapján az egyenes ÁFA szabályai szerint kell eljárni, mivel a tárgyi beruházás nem tartozik az ÁFA törvény 142.§ b pontja alá.

További információt a Vállalkozási Szerződés tervezet tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/07/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/07/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (ld. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és Kbt. 68 §).

A 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 naptári napot jelent.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68 § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

- A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az EKR-en keresztül fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.

- Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlat aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz és indokoláskérést von maga után.

- Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

- Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

- A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.

- Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: új Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

- Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

- Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

- Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.

- Az ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.

- Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a kivitelezés teljes időtartamára legalább 30 000 000,- Ft összegű káreseményenkénti és 60 000 000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással (C.A.R..), amelynek fedezeti hatálya kiterjed a megkötésre kerülő szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amennyiben az aláírással nem lép hatályba, úgy a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor, amennyiben a szerződés az aláírással nem lép hatályba, úgy annak hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

- A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10. Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a következők: 1. rsz.: fordított arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 2-3. rsz.: egyenes arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). Ajánlatkérő felhíja az Ajánlattevők figyelmét a szakemberre vonatkozó értékelési szempont kapcsán, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a 71. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani. Amennyiben az ajánlati elem legkedvezőbb szintje és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem érvénytelen és a 71. § (9) bekezdés b) pontja nem kerül alkalmazásra.

- Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Herczeg Attila (lajstromszáma: 01247)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2022