Usługi - 337237-2020

17/07/2020    S137

Polska-Młynary: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 137-337237

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wdrożenie systemu e-usług w gminie Młynary
Krajowy numer identyfikacyjny: RG.271.11.2020.MS
Miejscowość: Młynary
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 14-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Sabatowski
E-mail: zamowienia@mlynary.pl
Tel.: +48 556182239
Faks: +48 552486400

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.mlynary.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mlynary.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu e-usług w gminie Młynary

Numer referencyjny: RG.271.11.2020.MS
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie systemu e-usług w gminie Młynary” w ramach projektu pn. Wdrożenie systemu e-usług w gminie Młynary współfinansowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Zamówienie obejmuje:

— część 1 – modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu,

— część 2 – dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,

— część 3 – modernizację strony www.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48613000 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)
48612000 System zarządzania bazą danych
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72246000 Usługi doradcze w zakresie systemów
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72322000 Usługi zarządzania danymi
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
79417000 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
48170000 Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność
32420000 Urządzenia sieciowe
48822000 Serwery komputerowe
31214100 Przełączniki
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

a) zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca;

b) wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca;

c) modernizacja systemu dziedzinowego;

d) zakup licencji modułu komunikacji dla CPeUM;

e) wdrożenie modułu komunikacji dla CPeUM;

f) zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

g) wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

h) opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP – 5PD;

i) opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP – 3PD;

j) zakup licencji systemu informacji przestrzennej;

k) wdrożenie systemu informacji przestrzennej;

l) digitalizacja zasobów;

m) opracowanie API;

n) opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP – 5PD w zakresie systemu informacji przestrzennej;

o) opracowanie dokumentacji SZBI;

p) wyposażenie serwerowni – zakup serwera – 2 szt.;

q) wyposażenie serwerowni – zakup urządzenia NAS – 1 szt.;

r) wyposażenie serwerowni – zakup przełącznika sieciowego – 2 szt.;

s) wyposażenie serwerowni – zakup routera – 1 szt.;

t) wyposażenie serwerowni – zakup urządzenia UTM – 1 szt.;

u) wyposażenie serwerowni – zakup UPS – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na system / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Wdrożenie systemu e-usług w gminie Młynary” współfinansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, nr projektu RPWM.03.01.00-28-0069/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

a) wyposażenie stanowisk pracowniczych – zakup zestawu komputerowego – 15 szt.;

b) wyposażenie stanowiska kancelaryjnego – zakup skanera – 1 szt.

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Wdrożenie systemu e-usług w gminie Młynary” współfinansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, nr projektu RPWM.03.01.00-28-0069/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja strony www

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72413000 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja strony www.mlynary.pl

Szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Wdrożenie systemu e-usług w gminie Młynary” współfinansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, nr projektu RPWM.03.01.00-28-0069/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1:

a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych);

b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Część 2:

a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Część 3:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu w tej części zamieszczono informacje o składanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w zakresie określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę;

2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – w przypadku Wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cz. 1

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym co najmniej jeden zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto każda;

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

— co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika projektu – posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu projektowego i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania projektu), o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każdego z projektów,

— co najmniej jedną osobą na stanowisku szefa programistów – posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu zespołem programistów w projektach informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych w zakresie koordynacji prac programistycznych zespołu programistów (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu programistów i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania obowiązków programistycznych), o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każdego z projektów,

— co najmniej dwiema osobami na stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywały prace wdrożeniowe w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu podatkowego lub księgowego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto każdego z projektów,

— co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu informacji przestrzennej lub digitalizację zasobów informacji przestrzennej, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto wartość wdrożenia systemu informacji przestrzennej lub digitalizację zasobów informacji przestrzennej w każdym projekcie,

— co najmniej dwiema osobami na stanowisku programisty systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie zakresie programowania systemów informatycznych każda z osób, tj. posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (np. teleinformatyka itp.) i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace programistyczne i/lub integracyjne, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących prace programistyczne i/lub integracyjne w zakresie systemu podatkowego lub księgowego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto każdego z projektów.

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— cz. 2 – min. dwie dostawy sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto każda,

— cz. 3 – min. dwie dostawy sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej 50 000 PLN brutto każda.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu w tej części zamieszczono informacje o składanych na wezwanie Zamawiającego dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1. wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia;

2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – w przypadku Wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy oraz istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7.1, 7.2 i 7.3 do SIWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy, w związku z tym informuje, że szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7.1, 7.2 i 7.3 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert przy użyciu aplikacji do szyfrowania dedykowanej dla systemu miniPortal, za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa się w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz. Szczegółowe zasady składania JEDZ określone zostały w SIWZ, zamieszczonej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:

a) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ;

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy;

c) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 4–6 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–7, 9–10 oraz § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów oraz ich zakres został opisany w SIWZ, rozdział VI.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia. Zamawiający informuje, że szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów oraz ich zakres został opisany w SIWZ, rozdział VI.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiotowy dokument Wykonawca składa samodzielnie, bez wezwania Zamawiającego do jego złożenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

6. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę:

a) część 1 – 31 900 PLN;

b) część 2 – 2 200 PLN;

c) część 3 – 600 PLN.

8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień powtarzających się.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, jaką można wprowadzić w ogłoszeniu, pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane przez Zamawiającego w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, które stanowią jej integralną część i zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki te określone zostały w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawy”).

W zakresie składania odwołań obowiązują następujące terminy:

1. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;

2. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;

3. treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4. wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020