29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 337276-2023

Submission deadline has been amended by:  414694-2023
06/06/2023    S107

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2023/S 107-337276

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jakub Zieliński - Mind Consulting Jakub Zieliński
Krajowy numer identyfikacyjny: 9461807047
Adres pocztowy: Śliwkowa 20
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Błoński
E-mail: zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com
Tel.: +48 690960930
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mindconsulting.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.mindconsulting.pl/blog/?page_id=214
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Beneficjent w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonanie spójnego systemu informatycznego Fixmee Plus obejmującego aplikację mobilną i webową wraz z wykonaniem dedykowanej strony internetowej”

II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie spójnego systemu informatycznego Fixmee Plus obejmującego aplikację mobilną i aplikację webową wraz z wykonaniem dedykowanej strony internetowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie spójnego systemu informatycznego Fixmee Plus obejmującego aplikację mobilną i aplikację webową wraz z wykonaniem dedykowanej strony internetowej.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

A. w zakresie systemu informatycznego Fixmee Plus:

a. opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej działającej na platformach Android i iOS (aplikacja kliencka),

b. opracowanie i wdrożenie aplikacji webowej pełniącej funkcję panelu administracyjnego do zarządzania aplikacjami i danymi,

c. opracowanie i wdrożenie aplikacji webowej spełniającej funkcjonalności aplikacji mobilnej uruchamianej na przeglądarkach systemów: Windows, Linux, macOS (aplikacja kliencka),

B. wykonanie strony internetowej wraz z CMS dedykowanej działaniom informacyjno-promocyjnym projektu „Fixmee Plus” realizowanego przez Zamawiającego w ramach schematu „Technologie przyjazne środowisku” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane także w Projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w schemacie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, na podstawie umowy o dofinansowania nr UWP – NORW.19.01.03-06-0003/20-00.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały uregulowane w Załączniku nr 2 do SWZ - "Projektowane postanowienia umowne".

Zamawiający informuje, że:

a. nie przewiduje udzielania zaliczek,

b. przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia - rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ - "Projektowane postanowienia umowne",

c. Zamawiający nie przewiduje w ramach realizacji zamówienia wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2023
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Załącznika nr 2 ust. 3 do Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zw. z art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 roku, zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Zamówienie nie stanowi zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp).

2.

Zamawiający informuje, że z uwagi na poufny charakter informacji zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w tym informacji o charakterze newralgicznym dla interesów Zamawiającego, udostępnienie Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” nastąpi na wniosek Wykonawcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1A do SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia”. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania i złożenia Załącznika nr 1A do SWZ zostały zawarte w Dziale III Rozdziale 1 ust. 9 SWZ.

3.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z wymaganiami i cechami określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, tj.: złożenia tzw. „mock-up’ów” czyli projektów funkcjonalnych i graficznych dla następujących funkcjonalności systemu informatycznego będącego przedmiotem zamówienia:

a. funkcjonalność „Ekrany procesu umawiania konsultacji” (aplikacja kliencka - mobilna),

b. funkcjonalność „Ekrany statystyk rehabilitanta” (aplikacja kliencka – mobilna),

c. funkcjonalność „Ekrany kalendarza pacjenta / szczegółów wizyty / szczegółów treningu” (aplikacja kliencka - mobilna).

Szczegółowy opis wymagań dot. sposobu przygotowania przedmiotowych środków dowodowych znajduje się w Dziale III Rozdziale 6 SWZ.

3.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4.

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

Do oferty należy załączyć:

a. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Dziale III – „Warunki zamówienia” Rozdziale 6 – „Przedmiotowe środki dowodowe” SWZ – pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy,

b. oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu (formularz JEDZ).

Zamawiający wymaga:

a. opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna)

lub

b. opatrzenia oferty podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (forma dokumentowa)

lub

c. zeskanowania dokumentu oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej (opatrzonej podpisem własnoręcznym)

i następczego doręczenia oferty na skrzynkę e-mail Zamawiającego: zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com.

5.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 Pzp.

6.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego (właściwość ogólna) lub sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy o udzielenie zamówienia (właściwość przemienna)
Miejscowość: Lublin
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Postępowanie wszczęte na skutek ogłoszenia jest prowadzone na podstawie Załącznika nr 2 ust. 3 do Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zw. z art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 roku, zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i jako takie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Do Postępowania nie znajdują tym samym zastosowania przepisy Działu IX Pzp - "Środki ochrony prawnej".

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2023