Services - 337326-2021

Submission deadline has been amended by:  418959-2021
05/07/2021    S127

België-Brussel: Verzekeringsdiensten

2021/S 127-337326

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IRISteam
Nationaal identificatienummer: 0885.270.104_28018
Postadres: Kunstlaan 21
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: csc2021.006@cirb.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cirb.irisnet.be/fr/nous_connaitre/iristeam/des-professionnels-it-au-service-du-secteur-public
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415732
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vzw IRISteam
Nationaal identificatienummer: 0885.270.104_28018
Postadres: Avenue des Arts, 21
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: csc2021.006@cirb.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://cirb.brussels/fr
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415732
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Deze overheidsopdracht is een gezamenlijke opdracht geplaatst door IRISteam vzw en het CIBG.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415732
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IRISteam-CSC2021.006-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Een vereniging zonder winstoogmerk die door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is opgericht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Informatica

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gezamenlijke opdracht voor verzekeringsdiensten voor de noden van de vzw IRISteam en het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

Referentienummer: IRISteam-CSC2021.006-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van het bestek verbindt de opdrachtnemer er zich ten aanzien van de aanbestedende overheid toe om verzekeringsdiensten te verstrekken.

De verschillende percelen van deze opdracht vormen een verzekeringsportefeuille met de volgende verzekeringen:

1. Perceel 1 - Verzekering voor opdrachten in het buitenland;

2. Perceel 2 - Verzekering "Arbeidsongevallen", met de dekkingen;

3. Perceel 3 - Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel en de bestuurders;

4. Perceel 4 - Verzekering brand en aanverwante gevaren, met twee (2) soorten dekking;

5. Perceel 5 - Verzekering alle risico's informatica- en elektronisch materiaal;

6. Perceel 6 - Verzekering Cyber Protection.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekering voor opdrachten in het buitenland

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
66512220 Medische verzekeringen
66514110 Verzekeringen voor motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verzekering voor opdrachten in het buitenland, met twee (2) soorten dekking:

a) verzekering die de medische kosten, overlijden, aanzienlijke vertragingen en de annulering van een reis dekt;

b) bijstand personen en voertuigen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een duur van een jaar en kan maximaal drie keer met een jaar verlengd worden, vanaf 1 januari van het jaar volgend op de kennisgeving van de gunningsbeslissing.

De totale duur van de verzekeringsovereenkomsten, stilzwijgende verlengingen inbegrepen, mag niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekering "Arbeidsongevallen"

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100 Ongevallenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verzekering "Arbeidsongevallen", met de volgende dekkingen:

a) thuiswerk;

b) ongeval op weg van en naar het werk;

c) tijdelijke opdrachten;

d) evenementen;

e) bijstand bij schade.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een duur van een jaar en kan maximaal drie keer met een jaar verlengd worden, vanaf 1 januari van het jaar volgend op de kennisgeving van de gunningsbeslissing.

De totale duur van de verzekeringsovereenkomsten, stilzwijgende verlengingen inbegrepen, mag niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516500 Verzekeringen tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel en de bestuurders, met twee (2) soorten dekking:

a) beroepsaansprakelijkheid, exploitatie en na levering/werken;

b) rechtsbijstand.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een duur van een jaar en kan maximaal drie keer met een jaar verlengd worden, vanaf 1 januari van het jaar volgend op de kennisgeving van de gunningsbeslissing.

De totale duur van de verzekeringsovereenkomsten, stilzwijgende verlengingen inbegrepen, mag niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekering brand en aanverwante gevaren

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515100 Brandverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verzekering brand en aanverwante gevaren, met twee (2) soorten dekking:

a) brand en aanverwante gevaren;

b) rechtsbijstand.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een duur van een jaar en kan maximaal drie keer met een jaar verlengd worden, vanaf 1 januari van het jaar volgend op de kennisgeving van de gunningsbeslissing.

De totale duur van de verzekeringsovereenkomsten, stilzwijgende verlengingen inbegrepen, mag niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekering alle risico's informatica- en elektronisch materiaal

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inschrijver waarborgt het informatica-, burotica- of elektronisch materiaal dat eigendom is, gehuurd werd door of ter beschikking gesteld is van het CIBG tijdens haar verblijf in de gebouwen die eigendom zijn of gehuurd worden door het CIBG, in elke andere plaats die verband houdt met de activiteit van het CIBG (overheids- of private instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en elke andere plaats die verband houdt met het personeel dat werkt voor of onder gezag van het CIBG.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een duur van een jaar en kan maximaal drie keer met een jaar verlengd worden, vanaf 1 januari van het jaar volgend op de kennisgeving van de gunningsbeslissing.

De totale duur van de verzekeringsovereenkomsten, stilzwijgende verlengingen inbegrepen, mag niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekering Cyber Protection

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De verzekering heeft tot doel zowel eigen schade voortvloeiend uit een "cyberincident" als schade aan derden te waarborgen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een duur van een jaar en kan maximaal drie keer met een jaar verlengd worden, vanaf 1 januari van het jaar volgend op de kennisgeving van de gunningsbeslissing.

De totale duur van de verzekeringsovereenkomsten, stilzwijgende verlengingen inbegrepen, mag niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De economische en financiële draagkracht van de inschrijver wordt verantwoord door:

De verklaring betreffende de globale omzet van de onderneming in het activiteitendomein dat het voorwerp van de opdracht uitmaakt, met betrekking tot de drie laatste beschikbare boekjaren.

Opdat de inschrijver over een toereikende economische en financiële draagkracht zou beschikken om de opdracht uit te voeren, vraagt de aanbestedende overheid dat hij beschikt over een vereiste minimumdrempel, die bestaat uit een totale jaaromzet van minstens 500 000 000 EUR per jaar voor de laatste drie boekjaren in het activiteitendomein dat het voorwerp van de opdracht uitmaakt.

Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

Eventuele minimumeisen:

Een vereiste minimumdrempel, die bestaat uit een totale jaaromzet van minstens 500 000 000 EUR per jaar voor de laatste drie boekjaren in het activiteitendomein dat het voorwerp van de opdracht uitmaakt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De technische en beroepsbekwaamheid wordt verantwoord door de volgende referenties:

1. Selectiecriterium nr. 1

a) Voor Belgische verzekeringsondernemingen: de erkenning van de Nationale Bank van België als verzekeringsonderneming en voor de verzekeringstak(ken) waarvoor de inschrijver(s) een offerte indient (indienen), in overeenstemming met artikel 31 van de wet van 13.3.2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

b) Voor verzekeringsondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een ander land van de Europese Unie: een erkenning als verzekeringsonderneming en voor de verzekeringstak(ken) waarvoor de inschrijver(s) een offerte indient (indienen), verstrekt door de bevoegde instantie van het land in kwestie. Als de inschrijver ingeschreven is in het register van een lidstaat van de Europese Economie Ruimte, andere dan België, moet hij het bewijs leveren dat hij de toelating heeft om via een bijkantoor in België zijn activiteit uit te oefenen, evenals een document waaruit blijkt dat hij over een dochteronderneming of voldoende vertegenwoordiging in BELGIË beschikt;

2. Selectiecriterium nr. 2

Ervaring aantonen met het afsluiten van verzekeringen voor de vermelde verzekeringstakken door referentieprestaties met betrekking tot de verzekeringstak(ken) waarvoor de inschrijver(s) een offerte indient (indienen) (lijst met referenties van de voorbije drie jaar), met beschrijving van de opdracht, de gunningsdatum van de opdracht of het contract en het volume aan premies dat deze contracten vertegenwoordigen.

Per perceel vereiste minimumdrempel: de inschrijver vermeldt minstens 2 referenties, waarvan ten minste een in de openbare sector;

3. Selectiecriterium nr. 3

Een beschrijving van het team dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht, met een beschrijving van de academische en beroepskwalificaties van dit team. Minimaal vereist(e) specifiek(e) niveau(s):

Per perceel vereiste minimumdrempel:

a) een unieke gesprekspartner en zijn back-up, verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie, aan wie de aanbestedende overheid elk administratief of technisch probleem kan voorleggen en bij wie ze elk schadedossier kan indienen;

b) de inschrijver geeft de naam en de beroepskwalificaties op van de unieke gesprekspartner en zijn back-up;

c) de unieke gesprekspartner en zijn back-up moeten minstens 5 jaar ervaring in het beheer van verzekeringsportefeuilles van overheden (of gelijkaardig) kunnen aantonen in een curriculum vitae.

Eventuele minimumeisen:

Per perceel vereiste minimumdrempel: de inschrijver vermeldt minstens twee referenties, waarvan ten minste een in de openbare sector.

Per perceel vereiste minimumdrempel:

1. een unieke gesprekspartner en zijn back-up, verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie, aan wie de aanbestedende overheid elk administratief of technisch probleem kan voorleggen en bij wie ze elk schadedossier kan indienen;

2. de inschrijver geeft de naam en de beroepskwalificaties op van de unieke gesprekspartner en zijn back-up;

3. de unieke gesprekspartner en zijn back-up moeten minstens vijf jaar ervaring in het beheer van verzekeringsportefeuilles van overheden (of gelijkaardig) kunnen aantonen in een curriculum vitae.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/08/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaat-inschrijvers kunnen hun vragen via elektronische weg, met uitsluiting van elk ander communicatiemiddel, naar het volgende adres sturen: csc2021.006@cirb.brussels

De vragen dienen uiterlijk tegen 22.7.2021 om 14:00 te zijn opgestuurd.

De antwoorden op de vragen zullen, in de taal waarin de vraag werd gesteld, op de website van het CIBG worden gepubliceerd op het volgende adres: https://cibg.brussels/nl/nieuws/lopende-overheidsopdrachten/bb2021.006/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2021