Supplies - 33765-2022

21/01/2022    S15

Polska-Sośnie: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2022/S 015-033765

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 246-649468)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sośnie
Adres pocztowy: ul. Wielkopolska 47
Miejscowość: Sośnie
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-435
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Girus
E-mail: sosnie@sosnie.pl
Tel.: +48 627393910
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sosnie.4bip.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Numer referencyjny: ZP.271.14.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie, która jest realizowana w ramach projektu „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 246-649468

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 01/05/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/02/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: