Servicii - 337653-2015

Afișează vizualizare compactă

26/09/2015    S187

Regatul Unit-Londra: Servicii de consultanță în materie de bunuri imobiliare nerezidențiale, de reprezentare și asistență pentru clienți în materie de bunuri imobiliare și servicii conexe – EMA/2015/48/IS

2015/S 187-337653

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Localitate: Londra
Cod poștal: E14 5EU
Țară: Regatul Unit
În atenția: domnului Nigel Gomeze
E-mail: propertyconsultancy@ema.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1056

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de consultanță în materie de bunuri imobiliare nerezidențiale, de reprezentare și asistență pentru clienți în materie de bunuri imobiliare și servicii conexe – EMA/2015/48/IS.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 14: Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii de administrare a proprietăților
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), 30 Churchill Place, Canary Wharf, Londra, E14 5EU, REGATUL UNIT.

Cod NUTS UKI12 Inner London - East

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 1 000 000 GBP
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Asistență de specialitate din partea unui consultant în domeniul bunurilor imobiliare cu o vastă experiență și cunoștințe ample privind piața bunurilor imobiliare comerciale nerezidențiale din zona Canary Wharf din Londra pentru a acționa în numele agenției și/sau pentru a oferi consiliere agenției în domeniul imobiliar, pentru a furniza servicii de reprezentare pentru clienți în ceea ce privește proiectele de amenajare sau proiecte similare conexe legate de bunurile imobiliare, precum și pentru a acționa ca punct de legătură efectivă între agenție și contractanții responsabili cu serviciile de amenajare și cu serviciile conexe, fie direct, fie prin desemnarea de subcontractanți, în funcție de necesitate.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

70220000 Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăţi nerezidenţiale proprii, 70332000 Servicii de proprietate nerezidenţială, 71315200 Servicii de consultanţă în domeniul imobiliar, 71315300 Servicii de examinare a construcţiilor

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Agenția poate exercita opțiunea de a majora volumul estimat al contractului într-o etapă ulterioară printr-o procedură negociată cu ofertantul câștigător în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (f) din normele de aplicare a Regulamentului financiar general.
Valoarea estimată fără TVA: 1 000 000 GBP
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se aplică.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Nu se aplică.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Toți membrii grupului trebuie să fie responsabili individual și solidar pentru executarea contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: toate informațiile solicitate sunt indicate în specificațiile tehnice care pot fi descărcate utilizând linkul către „Acces electronic la informații” de la punctul I.1 din prezentul anunț.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: toate informațiile solicitate sunt indicate în specificațiile tehnice care pot fi descărcate utilizând linkul către „Acces electronic la informații” de la punctul I.1 din prezentul anunț.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): cifra de afaceri minimă pentru ofertanții care participă la această procedură de achiziții publice este de 1 500 000 GBP pe an pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciții financiare.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
toate informațiile solicitate sunt indicate în specificațiile tehnice care pot fi descărcate utilizând linkul către „Acces electronic la informații” de la punctul I.1 din prezentul anunț.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
EMA/2015/48/IS.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
4.11.2015 - 12:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
Altele: Agenția va accepta documente în orice limbă a UE. Cu toate acestea, agenția preferă să primească toate documentele în limba engleză.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 9.11.2015 - 10:00

Locul:

Agenția Europeană pentru Medicamente, 30 Churchill Place, Canary Wharf, Londra, E14 5EU, REGATUL UNIT.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: la deschidere poate participa maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Din motive de securitate, ofertanții trebuie să se înregistreze în termenul indicat (a se vedea scrisoarea de invitație la licitație) pentru a li se permite participarea la ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare: 4 ani.
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
A se avea în vedere faptul că fiecare ofertant poate depune 1 singură ofertă.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1.

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menționat la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: 30 Churchill Place
Localitate: Londra
Cod poștal: E14 5EU
Țară: Regatul Unit
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Fax: +44 2036605555
Adresă Internet: http://www.ema.europa.eu/ema/

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16.9.2015