De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 337667-2015

Beknopt weergeven

26/09/2015    S187

België-Brussel: Geïntegreerde aanpak voor de financiering van de biodiversiteit: evaluatie van de resultaten en analyse van de toekomstmogelijkheden

2015/S 187-337667

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu
Postadres: BU 9 01/005
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Geïntegreerde aanpak voor de financiering van de biodiversiteit: evaluatie van de resultaten en analyse van de toekomstmogelijkheden.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: „Extra muros”.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De algemene doelstelling van deze opdracht is het beoordelen van de mogelijkheden om de doeltreffendheid te verhogen van de geïntegreerde aanpak voor de financiering van de biodiversiteit, en het onderzoeken van andere pistes om de financiële steun aan de natuur en biodiversiteit in de EU te vergroten. Het onderzoek moet opties voorstellen om de doeltreffendheid te verhogen van het huidige scala aan financieringsmogelijkheden, met inbegrip van potentiële verbeteringen en/of wijzigingen in het beheer en bestuur, en aanvullende benaderingen (het reserveren van geld voor natuur- en biodiversiteitsprojecten, het uitbreiden van het LIFE-programma, het oprichten van een bijkomend specifiek fonds). Daarnaast moet het onderzoek economische instrumenten aanwijzen die aanvullend en naast de bestaande EU-instrumenten (in het bijzonder die economische instrumenten die tot nu toe nog niet zijn onderzocht vanuit het perspectief van de EU) kunnen worden gebruikt. Op basis van de onderzoeksbevindingen moet het mogelijk zijn om geschikte beleidsmixen vast te stellen om de EU-biodiversiteit in de toekomst efficiënter te ondersteunen via een breed scala aan financieringsbronnen. Daarbij moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de financiering van het Natura 2000-netwerk, rekening houdende met het juridisch bindende karakter van deze gebieden in de EU. Er moet worden onderzocht welke financieringsmechanismen het meest geschikt zijn om te voldoen aan de specifieke behoeften van het Natura 2000-netwerk, en onder welke voorwaarden deze mechanismen het meest doeltreffend kunnen zijn.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90700000 Milieuzorgdiensten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 175 750 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Kwaliteit van de voorgestelde methodologie. Weging 70
2. Organisatie van het werk. Weging 20
3. Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole. Weging 10
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 38-064198 van 24.2.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 90-160907 van 9.5.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 07.0202/2015/712612/ETU/ENV.B.3
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
15.9.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Postadres: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, Floor 3
Plaats: Londen
Postcode: SW1V 1RB
Land: Verenigd Koninkrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 175 750 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 15
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Deel: 57 %
Korte beschrijving van de waarde/het deel van de opdracht die/dat wordt uitbesteed: 31,3 % + 15,7 % + 6,8 % + 3,2 %.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke overeenkomst, gebruikmaken van de buitengewone onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht), bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten (voor maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht) die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer aan wie de oorspronkelijke opdracht is gegund.

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2015/S 38-064198 van 24.2.2015 met een begroting van 200 000 EUR; deze bedraagt nu tussen 170 000 EUR en 200 000 EUR.

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.3.1.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
16.9.2015