Usługi - 337667-2015

Wyświetl widok skrócony

26/09/2015    S187

Belgia-Bruksela: Zintegrowane podejście do finansowania różnorodności biologicznej: ocena rezultatów i analiza opcji na przyszłość

2015/S 187-337667

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Adres pocztowy: BU 9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zintegrowane podejście do finansowania różnorodności biologicznej: ocena rezultatów i analiza opcji na przyszłość
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą instytucji zamawiającej.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ogólnym celem badania jest ocena możliwości zwiększenia skuteczności podejścia integracyjnego do finansowania różnorodności biologicznej oraz analiza dalszych wariantów na potrzeby rozszerzenia wsparcia finansowego na rzecz środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej w UE. W badaniu należy przedstawić opcje służące poprawie skuteczności bieżących możliwości finansowych, m.in. poprzez zwiększenie potencjału i/lub zmiany w zarządzaniu i administrowaniu, jak również podejścia uzupełniające (powiązanie z celami na rzecz środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, rozszerzenie Instrumentu Finansowego na rzecz Środowiska, dodatkowy fundusz specjalny). Badanie powinno również wyodrębnić instrumenty gospodarcze, które mogą zostać użyte w formie uzupełnień, jako dodatki do istniejących instrumentów UE, a w szczególności te instrumenty gospodarcze, które z perspektywy UE nie zostały dotąd sprawdzone. W oparciu o ustalenia poczynione w toku badania powinno być możliwe wskazanie odpowiednich kombinacji polityki fiskalnej i pieniężnej w celu bardziej skutecznego wsparcia ze zróżnicowanych źródeł na rzecz różnorodności biologicznej w przyszłości. Szczególną uwagę w toku badania należy poświęcić finansowaniu sieci Natura 2000, zważywszy na obowiązujący prawnie w UE charakter tych obszarów. Należy przeanalizować, które mechanizmy finansowania bardziej nadają się do szczególnych potrzeb sieci Natura 2000 i w jakich warunkach są one najskuteczniejsze.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 175 750 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metody. Waga 70
2. Organizacji pracy. Waga 20
3. Środków kontroli jakości. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 38-064198 z dnia 24.2.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 90-160907 z dnia 9.5.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0202/2015/712612/ETU/ENV.B.3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Adres pocztowy: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, Floor 3
Miejscowość: Londyn
Kod pocztowy: SW1V 1RB
Państwo: Zjednoczone Królestwo

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 175 750 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 15
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 57 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 31,3 % + 15,7 % + 6,8 % + 3,2 %.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 (rozporządzenia finansowego) w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym opublikowanym w Dz.U. 2015/S 38-064198 z 24.2.2015, z budżetem wynoszącym 200 000 EUR; obecnie zakres budżetu wynosi między 170 000 EUR a 200 000 EUR.

VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o udzieleniu zamówienia można wnieść odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.3.1.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.9.2015