Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 337710-2020

17/07/2020    S137

Polska-Goniądz: Planowanie środowiska naturalnego

2020/S 137-337710

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 113-274534)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biebrzański Park Narodowy
Adres pocztowy: Osowiec – Twierdza 8
Miejscowość: Goniądz
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 19-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Powałko
E-mail: sekretariat@biebrza.org.pl
Tel.: +48 857380620
Faks: +48 857383021
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biebrza.org.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Numer referencyjny: ZP.26.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90712000 Planowanie środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 113-274534

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Powinno być:
Data: 28/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: