Dienstleistungen - 337742-2019

18/07/2019    S137    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2019/S 137-337742

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Nationale Identifikationsnummer: 69797111
Postanschrift: Rašínovo nábřeží 390/42
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 128 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
E-Mail: vz@mt-legal.com
Telefon: +420 222866555

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uzsvm.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Nationale Identifikationsnummer: 28305043
Postanschrift: Jugoslávská 620/29
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 120 00
Land: Tschechien
E-Mail: vz@mt-legal.com
Telefon: +420 222866555

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uzsvm.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávají z:

— poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění,

— poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory, vč. odborných konzultací,

— zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního CRAB do ostrého provozu,

— zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele,

— rozvoje provizorního CRAB dle požadavků Objednatele a s nimi souvisejících činností.

Účelem Smlouvy je poskytování služeb vybraným dodavatelem, spočívající v poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Centrální registr administrativních budov (dále jen „stávající CRAB“), který je v současné době součástí Informačního systém majetku státu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
72611000 Technische Computerunterstützung
72220000 Systemberatung und technische Beratung
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
72590000 Computer-Fachdienste
72240000 Systemanalyse und Programmierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávají z:

— poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění,

— poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory, vč. odborných konzultací,

— zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního CRAB do ostrého provozu,

— zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele,

— rozvoje provizorního CRAB dle požadavků Objednatele a s nimi souvisejících činností.

Účelem Smlouvy je poskytování služeb vybraným dodavatelem, spočívající v poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Centrální registr administrativních budov (dále jen „stávající CRAB“), který je v současné době součástí Informačního systém majetku státu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/09/2019
Ende: 30/06/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Doba plnění uvedená v II.2.7) se může změnit s ohledem na průběh zadávacího řízení. Předpokládá se činnost v délce 3,5 měsíce před nasazením systému do ostrého provozu a 30 měsíců poskytování služeb.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— § 74 ZZVZ (odst. 4.2 zadávací dokumentace) - základní způsobilost,

— nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro kterou je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován. K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.),

— nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kritéria kvalifikace.),

— nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kritéria kvalifikace.),

— nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.),

— není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán.),

— Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení,

— § 77 odst. 1 ZZVZ (bod 34.3 zadávací dokumentace) - profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 4.3 písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 78 odst. 1 ZZVZ – obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel v souladu s § 78 ZZVZ požaduje, aby obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. obrat za činnosti spočívající v dodávání nebo poskytování služeb informačních systémů dosahoval minimálně 50 000 000 CZK bez DPH, a to kumulativně za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat předložením výkazu zisku a ztrát dodavatele za všechna 3 bezprostředně předcházející účetní období nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele, doplněným o čestné prohlášení dodavatele, z něhož bude zřejmé, jaká část obratu, který vyplývá z výkazů zisku a ztrát, připadá na výše uvedené činnosti odpovídající předmětu veřejné zakázky.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ – seznam významných služeb.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Významná služba č. 1: Minimálně 2 významné služby v oblasti zajištění evidenčního informačního systému.

Zajištěním informačního systému se rozumí:

- dodávka „on premise“ – tzn. lokální instalace systému a jeho následný provoz, a/nebo

- poskytnutí systému jako služby („System as a Service“) – tzn. hosting systému.

Evidenčním informačním systémem se rozumí programové vybavení, které umožňuje pořízení strukturovaných dat a jejich položkovou evidenci v záznamech, ke kterým je možné přidávat a editovat jejich atributy a dále tvořit výstupní sestavy z evidence, a to z pohledu různých atributů. Minimální počet evidovaných záznamů v evidenčním software musí být 2 000 (záznamem se rozumí počet samostatných objektů v evidenci, nikoliv počet evidovaných atributů k objektu – např. v případě evidence majetku se jedná o počet majetkových položek v evidenci).

Finanční objem všech významných služeb dle tohoto bodu č. 1 za poslední 3 roky musí činit v součtu alespoň 20 000 000 CZK bez DPH.

Dodávkou a provozem informačního systému se rozumí celková instalace systému, včetně služeb provozní podpory. Každá významná služba musela být poskytována po dobu minimálně 2 let.

Významná dodávka č. 2: Minimálně 1 významná služba v oblasti provozu informačního systému se vzdáleným přístupem uživatelů.

Významná služba musela být provozem informačního systému se vzdáleným přístupem uživatelů systém, do kterého přistupuje minimálně 350 unikátních uživatelů, a to každý alespoň jednou ročně.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 110-268679
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/08/2019
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2019