Услуги - 337760-2018

03/08/2018    S148

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския парламент в Австрия

2018/S 148-337760

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Liaison Office in Austria
Електронна поща: Tender-EPWIEN@europarl.europa.eu
Телефон: +43 151617
Факс: +43 15132515
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.at
Адрес на профила на купувача: www.europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3920
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Europäisches Parlament, Verbindungsbüro in Österreich
Пощенски адрес: Wipplingerstraße 35
Град: Vienna
Пощенски код: 1010
Държава: Белгия
Електронна поща: Tender-EPWIEN@europarl.europa.eu
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.at
Адрес на профила на купувача: www.europarl.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския парламент в Австрия

Референтен номер: COMM/AWD/2018/592
II.1.2)Основен CPV код
79416000 Услуги в областта на връзките с обществеността
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката е да се осигурят подкрепа и техническа помощ при организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския парламент (EPLO) в Австрия, които са насочени към заинтересовани лица, медиите и широката общественост и често са с голямо политическо и стратегическо значение, и изискват сложна логистика. Най-общо изпълнителят ще изпълнява 2 основни функции:

1) стратегически насоки, консултации и помощни услуги в областта на комуникацията и информацията; и

2) управление на свързани задачи чрез възлагане с договори и координиране на доставчици, които се явяват трета страна, и по-специално във връзка с организирането на мероприятия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 840 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
79418000 Консултантски услуги, свързани със закупуване
79540000 Услуги по устни преводи
79994000 Услуги по предоставяне на договори (архитектурни, инженерни, строителни)
79950000 Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси
79553000 Услуги по компютърно изготвяне на документи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: AT ÖSTERREICH
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключването на рамков договор за комуникационни услуги служи на следните цели:

— да се позволи на EPLO да използва висококачествена професионална подкрепа за различни задачи, които лесно могат да се обслужват от външен доставчик, и така да се освободи капацитет в Бюрото за повече стратегическа работа,

— да се рационализират процесите за обществени поръчки,

— да се улеснят ежедневните операции с прост процес за поръчки, като се осигури спазването на правилата за обществени поръчки,

— да се позволи увеличаване на мащаба на комуникационните дейности по време на избирателната кампания.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 840 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Първоначална поръчка за 1 година, следвана от 3 потенциални подновявания, до максимален период от 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните документи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/10/2018
Местно време: 10:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/10/2018
Местно време: 10:00
Място:

Вж. тръжните документи.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. тръжните документи.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейски парламент — Directorate-General for Communication
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Brussels
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/07/2018