Usługi - 337769-2016

Wyświetl widok skrócony

29/09/2016    S188

Polska-Trąbki Wielkie: Usługi związane z odpadami

2016/S 188-337769

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Trąbki Wielkie
Adres pocztowy: ul. Gdańska 12
Miejscowość: Trąbki Wielkie
Kod pocztowy: 83-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Majewska
E-mail: justyna.majewska@TRABKIW.UG.GOV.PL
Faks: +48 586828319

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.trabkiw.ug.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych na lata 2017-2018.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL POLSKA,PL6 REGION PÓŁNOCNY,PL63 Pomorskie,PL634 Gdański

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trąbki Wielkie oraz ze wszystkich nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne, odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z PSZOK oraz wyposażenie PSZOK oraz nieruchomości w pojemniki na odpady. Usługa zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 994 159,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Termin Płatności Faktury. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WZP.ZP.271.3.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 075-132218 z dnia 16.4.2016

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 093-167302 z dnia 14.5.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WZP.ZP.271.3.2016 Nazwa: Odbiór i zagpospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2017-2018
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Altvater PIła Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łączna 4 A Piła
Miejscowość: Piła
Kod pocztowy: 64-920
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 664 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 994 159,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewisuje wprowadzenie zmian do umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres internetowy: http://UZP.GOV.PL

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2016