Werken - 337771-2022

24/06/2022    S120

Nederland-Utrecht: Onderhoud van hoofdwegen

2022/S 120-337771

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark Ruygvoorn
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord

Referentienummer: 31153856
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
77340000 Snoeien van bomen en heggen
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

zie korte omschrijving

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 21/06/2021
Einde: 18/01/2027
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 158-417453

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
23/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V.
Postadres: Katijdeweg 20
Plaats: Beesd
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4153 RG
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 27 056 242.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
77340000 Snoeien van bomen en heggen
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Holland

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 18/01/2022
Einde: 18/01/2027
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 48 463.83 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V.
Nationaal identificatienummer: 11013308
Postadres: Katijdeweg 20
Plaats: BEESD
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4153RG
Land: Nederland
E-mail: h.de.koster@dejongzuurmond.nl
Telefoon: +31 345684590
Fax: +31 345684530
Internetadres: http://www.dejongzuurmond.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord

VTW 39 - Herstel HBC's met Hydro en TOAD.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

De noodzaak van de aanvulling: Bij de ombouw van 130 naar 100 km/uur zijn destijds ondersteuningsconstructies voor de borden toegepast die bij nader onderzoek niet botsveilig genoeg bleken te zijn. Deze opdracht betreft het herstellen van de HBC ondersteuningsconstructies op de A7, A1, A9 en A44. Aanvulling stond niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken, maar valt onder de scope van het prestatiecontract.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 886 751.11 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 27 942 993.11 EUR