Usługi - 337838-2021

05/07/2021    S127

Polska-Poznań: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 127-337838

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 105-276720)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu
Adres pocztowy: Siemiradzkiego 5a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-763 Poznań
Państwo: Polska
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 618646302
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gddkia.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Koncepcja programowa wraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją geologiczno-inżynierską dobudowy drugiej jezdni na obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10

Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.27.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Koncepcja programowa wraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją geologiczno-inżynierską dobudowy drugiej jezdni na obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 105-276720

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 30/09/2021
Powinno być:
Data: 10/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: