Diensten - 337897-2021

05/07/2021    S127

Nederland-Roosendaal: Verzekeringsdiensten

2021/S 127-337897

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 112-293645)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Roosendaal
Nationaal identificatienummer: 20164788
Postadres: Stadserf 1
Plaats: Roosendaal
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4701 NK
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank Haan de
E-mail: f.de.haan@roosendaal.nl
Telefoon: +31 165579124
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.roosendaal.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=175831

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Quicktender — arbeidsongeschiktheidsverzekering

Referentienummer: 175831
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Roosendaal heeft momenteel een semi-collectieve inkomensverzekering afgesloten voor hun medewerkers. Gemeente Roosendaal wil om al haar werknemers te beschermen tegen een forse inkomensdaling een collectieve inkomensverzekering sluiten. Om een (nieuwe) collectieve inkomensverzekeringen voor hun medewerkers te sluiten, dient een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd te worden. Het contract dient een looptijd van drie (3) jaar te hebben met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging van telkens één jaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 112-293645

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
In plaats van:

Raamovereenkomst met één onderneming.

Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
In plaats van:

In het geval van een verlening is dit gebruikelijk in de markt.

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: