Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 337983-2021

05/07/2021    S127

Danmark-København: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet

2021/S 127-337983

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Forsbøl
E-mail: ag2m@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/158962336.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/158962336.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/158962336.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune

Tryk her https://permalink.mercell.com/158962336.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på psykologisk krisehjælpsordning til de ansatte i Københavns Kommune. Alle ansatte skal - når som helst på døgnet og i alle årets dage - kunne få akut krisehjælp, hvis de bliver udsat for en voldsom hændelse i forbindelse med jobbet, og de skal kunne modtage psykologisk bistand/rådgivning, hvis de oplever mistrivsel i forbindelse med arbejdet eller vanskeligheder ved at klare arbejdet.

Den udbudte ydelse består således helt overordnet af 2 grundlæggende psykologfaglige ydelser:

1) akut krisehjælp og

2) anden psykologisk bistand/rådgivning. I forbindelse med større, særligt alvorlige krisesituationer, der omfatter flere medarbejdere, skal der desuden kunne ydes defusing og psykologisk debriefing på hændelsesstedet.

Københavns Kommune ønsker at indgå rammeaftale med 1 leverandør.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit III, (udbudslovens § 186-§ 189).

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen er gældende i 2 år med 2 optioner, der hver giver ordregiver ret til en forlængelse på 12 måneder, således at aftalen ved udnyttelse af begge optioner kan løbe op til 4 år.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 mio. DKK.

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 mio. DKK (ekskl. moms).

— Ansøger skal have en egenkapital på minimum 500 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Samtlige af leverandørens behandlere i ordningen, inkl. netværkspsykologer, skal være autoriserede psykologer af Psykolognævnet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af "Det bedste forhold mellem pris og kvalitet". Ordregiver vil anvende følgende underkriterier med den for hvert kriterium anførte vægt: Pris 60 %, kvalitet 40 %.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 23/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i

udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

Ordregiver vil opfordre 3 ansøgere til at afgive tilbud.

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder minimumskravene til egnethed vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

— Referencernes samlede omsætningsmæssige størrelse som angivet i bilag E i danske kroner eksklusive moms, hvor en stor samlet størrelse vægter højere end en mindre samlet størrelse.

Ansøgerne, der opnår de bedste samlede vurderinger, opfordres til at afgive tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2021