Roboty budowlane - 338058-2021

05/07/2021    S127

Rumunia-Suceava: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 127-338058

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 098-259065)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ACET S.A. Suceava
Krajowy numer identyfikacyjny: RO713519
Adres pocztowy: Str. Mihai Eminescu nr. 5
Miejscowość: Suceava
Kod NUTS: RO215 Suceava
Kod pocztowy: 720183
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Groza Stefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Tel.: +40 230206315
Faks: +40 230520941
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.acetsv.ro/
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Construcția branșamentelor și a rețelelor de apă uzată din localitatea Dolhasca, cod SV-CL-17

Numer referencyjny: SV-CL-17
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul de lucrari „Constructia bransamentelor si a retelelor de apa uzata din localitatea Dolhasca” cuprinde:

— obiect 1 – bransamente si instrumente de masura apa potabila, care presupune realizarea a 337 buc. bransamente si realizarea a opt camine de vane, cinci vane ingropate si 30 de hidranti;

— obiect 2 – retea de canalizare menajera pe o lungime de 24 587 m;

— obiect 3 – statii de pompare apa uzata 9 buc. si conducte de refulare L= 3 862 m;

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie) de 36 de luni, respectiv 1 095 zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel: cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare/certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 098-259065

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 12/07/2021
Powinno być:
Data: 26/07/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 12/07/2021
Powinno być:
Data: 26/07/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 12/01/2022
Powinno być:
Data: 26/01/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: