Roboty budowlane - 338058-2021

05/07/2021    S127

Rumunia-Suceava: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 127-338058

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 098-259065)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ACET S.A. Suceava
Krajowy numer identyfikacyjny: RO713519
Adres pocztowy: Str. Mihai Eminescu nr. 5
Miejscowość: Suceava
Kod NUTS: RO215 Suceava
Kod pocztowy: 720183
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Groza Stefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Tel.: +40 230206315
Faks: +40 230520941
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.acetsv.ro/
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Construcția branșamentelor și a rețelelor de apă uzată din localitatea Dolhasca, cod SV-CL-17

Numer referencyjny: SV-CL-17
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 098-259065

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 12/07/2021
Powinno być:
Data: 26/07/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 12/07/2021
Powinno być:
Data: 26/07/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 12/01/2022
Powinno być:
Data: 26/01/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: