Paslaugos - 338171-2019

18/07/2019    S137    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Nieuw-Bergen: Onderhoud van straatverlichting

2019/S 137-338171

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Bergen, Gennep, Mook en Middelaar
Nationaal identificatienummer: 331553790
Postadres: Raadhuisstraat 2
Plaats: Nieuw-Bergen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5854 AX
Land: Nederland
Contactpersoon: Mat Jacobs
E-mail: info@bergen.nl
Telefoon: +31 485348383
Fax: +31 485342844

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bergen.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Mook en Middelaar
Nationaal identificatienummer: 3532777
Postadres: Raadhuisplein 6
Plaats: Mook
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6585 AP
Land: Nederland
E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Telefoon: +31 246969111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mookenmiddelaar.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De gemeente Gennep
Nationaal identificatienummer: 4396285
Postadres: Ellen Hoffmannplein 1
Plaats: Gennep
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6591 CP
Land: Nederland
E-mail: inkoop@gennep.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gennep.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar

Referentienummer: BGMM-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare

verlichtingsinstallatie (OVL) en bestaan in hoofdzaak uit:

— het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst,

— uitvoeren van groepsremplace,

— uitvoeren van regulier onderhoud,

— opheffen van storingen en defecten,

— herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen,

— (ver)plaatsen van lichtmasten,

— opnieuw richten van scheefstaande masten,

— vervangen van masten en armaturen,

— het reinigen van armaturen,

— het conserveren (schilderen) van lichtmasten,

— rapporteren van de verrichte werkzaamheden,

— het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal,

— het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 899 210.05 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928510 Straatlichtmasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van het aantal lichtobjecten voor de 3 gemeenten bedraagt in totaal circa 8 810 stuks en

Is als volgt verdeeld:

— Bergen, circa 3 060 stuks (=aantal aansluitingen op het Enexisnetwerk),

— Gennep, circa 3 695 stuks (=aantal aansluitingen op het Enexisnetwerk),

— Mook en Middelaar, circa 1 635 stuks (=aantal aansluitingen op het Enexisnetwerk).

Het totaal aantal storingen bedraagt op basis van een schatting circa 700 stuks per jaar voor alle

gemeenten samen. Aan genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 055-127004
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Het onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ZIUT bv
Nationaal identificatienummer: 09208301
Postadres: Nieuwe Plein 1B
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6811 KN
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@ziut.nl
Telefoon: +31 627038545
Fax: +31 557999707

Internetadres: http://www.ziut.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 899 210.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: St. Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 433465465

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2019