С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 338212-2017

29/08/2017    S164

България-София: Услуги, свързани с анализи

2017/S 164-338212

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Турмакова
Електронна поща: e.turmakova@eea.government.bg
Телефон: +359 29559798
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eea.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнители за извърш. на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. чл. 17 от дир. за местообитанията и чл. 12 от дир. за птиците по 3 о.п.

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на общ. поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците“.

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните три обособени позиции:

Об. поз. № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от дир. за местообитанията (92/43/ЕИО)“;

Об. поз. № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от дир. за птиците (2009/147/ЕО)“;

Об. поз. № 3: Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в българия, предмет на докладване съгласно чл. 17 от дир. за местообитания и чл. 12 от дир. за птиците“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 126 250.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

Участниците в процедурата имат право да представят оферта, включваща изпълнението на всички дейности от предмета на възлагане по съответната обособена позиция, при следните ограничения:

— Участник, който подава оферта за об. поз. 1 и/или об. поз. 2, не може да подава оферта за об. поз. 3;

— Участник, който подава оферта за об. поз. 3, не може да подава за нито една от другите об. позиции.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Територията на Р. България, без морските пространства.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Етап 1;

Дейност 1.: Преглед на постъпилите бележки по оценките и данните от предходното докладване;

Дейност 2.: Преглед, систематизиране и първичен анализ на налични данни и информация;

Дейност 3.: Проучване на опита и добрите практики, по отношение на мониторинга и докладването в държави членки на ЕС;

Дейност 4.: Преглед на наличните методики за мониторинг, картиране и за оценка на състоянието на целевите обекти. Анализ на ефективността и ефикасността на налични методиките за мониторинг, прилагани към „редки“ видове и видове със скрит начин на живот;

Дейност 5.: Изготвяне на национална концепция за мониторинг;

Дейност 6.: Организиране на експертна работна група и обсъждане на националната концепция за мониторинг;

Дейност 7.: Разработване/преработване/допълване на методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на целевите обекти, вкл. определяне/прецизиране на местата за мониторинг.

Етап 2:

Дейност 8.: Подготовка на програма за мониторинг и картиране;

Дейност 9.: Сформиране на екипи за теренна работа и обучение на теренните експерти;

Дейност 10.: Извършване на теренни проучвания и набиране на данни и информация.

Етап 3:

Дейност 11.: Обработване, обобщаване и анализ на резултатите от теренните проучвания и наличните данни;

Дейност 12.: Определяне/преработване на референтни стойности по отделни параметри за природозащитно състояние на целевите обекти и скали за оценка на природозащитното състояние;

Дейност 13.: Изготвяне на оценки на природозащитното състояние на целевите обекти по биогеографски райони и на национално ниво и аргументация за причините за промяната в оценките спрямо предходното докладване, ако има такава;

Дейност 14.: Изготвяне на карти на разпространението на целеви обекти за зоните, в които е извършено картиране;

Дейност 15.: Допълване/преработване на стандартните формуляри за защитените зони, където това е необходимо;

Дейност 16.: Организиране на експертни работни групи за обсъждане на оценките на природозащитното състояние на биогеографско и национално ниво;

Дейност 17.: Изготвяне на анализ на резултатите и разходите/ползите от провеждане на мониторинг и изготвяне на оценки на състоянието по съответните методики.

Етап 4:

Дейност 18.: Подкрепа на Възложителя, при комуникацията с Европейският тематичен център (ЕТС) по биологично разнообразие към Европейската агенция по околната среда, във връзка с изготвянето на докладите;

Дейност 19.: Попълване на формулярите по докладване и подготовката им за представяне на ЕТС;

Дейност 20.: Преглед, анализ и отстраняване на пропуски по докладването на базата на коментари на ЕТС.

(Подробно описание на дейностите — вж. Технически спецификации към об. позиция № 1 от документацията.).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 801 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/01/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“.
II.2.14)Допълнителна информация

Участник, който подава оферта за об. поз. № 1, няма право да подава оферта за об. поз. № 3.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от директивата за птиците (2009/147/ЕО)“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Територията на Р. България, без морските територии.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Етап 1:

Дейност 1.: Преглед на постъпилите бележки по оценките и данните от предходното докладване;

Дейност 2.: Преглед, систематизиране и първичен анализ на налични данни и информация;

Дейност 3.: Проучване на опита и добрите практики, по отношение на мониторинга и докладването в държави членки на ЕС;

Дейност 4.: Преглед на наличните методики за мониторинг и за оценка на състоянието на целевите обекти. Анализ на ефективността и ефикасността на налични методиките за мониторинг, прилагани към „редки“ видове и видове със скрит начин на живот;

Дейност 5.: Изготвяне на национална концепция за мониторинг;

Дейност 6.: Организиране на експертна работна група и обсъждане на националната концепция за мониторинг;

Дейност 7.: Разработване/преработване/допълване на методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на целевите обекти, вкл. определяне/прецизиране на местата за мониторинг.

Етап 2:

Дейност 8.: Подготовка на програма за мониторинг;

Дейност 9.: Сформиране на екипи за теренна работа и обучение на теренните експерти;

Дейност 10.: Извършване на теренни проучвания и набиране на данни и информация.

Етап 3:

Дейност 11.: Обработване, обобщаване и анализ на резултатите от теренните проучвания и наличните данни;

Дейност 12.: Изготвяне на оценки на природозащитното състояние на целевите обекти и аргументация за причините за промяната в оценките спрямо предходното докладване, ако има такава;

Дейност 13.: Допълване/преработване на стандартните формуляри за защитените зони, където това е необходимо;

Дейност 14.: Организиране на експертни работни групи за обсъждане на оценките на природозащитното състояние;

Дейност 15.: Изготвяне на анализ на резултатите и разходите/ползите от провеждане на мониторинг и изготвяне на оценки на състоянието по съответните методики.

Етап 4:

Дейност 16.: Подкрепа на Възложителя, при комуникацията с Европейският тематичен център (ЕТС) по биологично разнообразие към Европейската агенция по околната среда, във връзка с изготвянето на докладите;

Дейност 17.: Попълване на формулярите по докладване и подготовката им за представяне на ЕТС;

Дейност 18.: Преглед, анализ и отстраняване на пропуски по докладването на базата на коментари на ЕТС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/01/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“.
II.2.14)Допълнителна информация

Участник, който подава оферта за об. поз. № 2, няма право да подава оферта за об. поз. № 3.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и прир. местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. чл. 17 от дир. за местообитанията и чл.12 от дир. за птиците

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Територията на Р. България, без морските територии.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Етап 1:

Дейност 1.: Теренни проверки на екипите на изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2. Проверките се извършват на извадков принцип -минимум 5 % извадка от определените места за провеждане на теренните проучвания за съответната биологична група/природни местообитания. При определяне на местата ще се осъществява контрол на анализите и моделите за определянето им. Ако за съответните обекти се прилага повече от една методика за мониторинг — следва да бъдат проверени всички методики за мониторинг поне по веднъж;

Дейност 2.: Контрол на качеството на попълнените от изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2 полеви формуляри, попълнени в специализирана база данни към ИС към НСМСБР, която ще бъде предоставена на изпълнителя. Възложителят се ангажира да проведе инструктаж на изпълнителя за работа с ИС. . Изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2 предоставят на изпълнителя по Обособена позиция 3 (настоящата) попълнените полеви формуляри в електронен вид (въведени в компонент към ИС на НСМБР или алтернативна база данни), съдържащи и съответните пространствени данни, съгласно предварително определен график, съгласуван помежду им и с Възложителя. Извършва се цялостна (100 %) проверка на съдържанието на полевите формуляри и съпътстващите ги пространствени данни.

Етап 2:

Дейност 3.: Контрол на качеството на извършените от изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2 анализи на данните, оценки на състоянието на видовете и природните местообитания и попълнените формати за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. Извършва се цялостна (100 %) проверка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 625 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/07/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.
II.2.14)Допълнителна информация

Участник, който подава оферта за об. позиция № 3, няма право да подава оферта за нито една от другите обособени позиции.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя минимални иизисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката/съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти на Участника за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в обемите, посочени по-долу в „изисквани минимални нива“.

При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с поставените минимални изисквания за икономическо и финансово състояние чрез представянето на Единен Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като следва да посочи изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „Икономическо и финансово състояние, т. 1а) и т.2 а).

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят 1 или няколко от следните документите, посредством които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, т.е. да представят и един или няколко от следните документи, посредством, които да докажат съответствието си с критерия за подбор и поставените минимални изисквания за допустимост, а именно:

(1) Съставените от него годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква — за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която Участника е създаден или е започнал дейността;

(2) Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на съответната/ите обособена/и позиция/и, за която/които подава оферта.

В случай, че се подава повече от един ЕЕДОП (в хипотезата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП), обстоятелствата, свързани с критерия за подбор се отразяват само в ЕЕДОП, подписан от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Когато по основателна причина Участникът не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи за доказване на съответствие с условията по т. 1, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ.

При констатиране от страна на Участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с визираните по-горе документи, той следва да отправи запитване до Възложителя по реда на чл.33, ал.1 от ЗОП, в което да посочи документите, с които разполага.

В случай, че участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор и минималните изисквания за икономическото и финансово състояние се доказва от Обединението, а не от всяко от лицата включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението.

В случай, че Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на дейностите от обхвата на съответната обособена позиция, подизпълнителите следва да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Реализиран общ оборот, включително оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката/съответната обособена позиция, в следните обеми:

1. За Обособена позиция 1 — не по-малко от 7 801 250 BGN, от които 2 340 375 BGN в сферата попадаща в обхвата на обособената позиция;

2. За Обособена позиция 2 — не по-малко от 3 700 000 BGN, от които 1 110 000 в сферата попадаща в обхвата на обособената позиция;

3. За Обособена позиция 3 — не по-малко от 2 625 000 BGN, от които 787 500 BGN в сферата попадаща в обхвата на обособената позиция.

Под „оборот в сферта попадаща в обхвата“ на Обособени позиции 1 и 2, ще се приема оборота от изпълнение на услуги в сектор „биоразнообразие“.

Под „оборот в сферта попадаща в обхвата“ на Обособена позиция 3, ще се приема оборота от изпълнение на услуги по контрол и/или валидиране на данни, и/или контрол по изпълнение на дейности, и/или изпълнение на ГИС услуги, и/или разработване и/или попълване на бази данни, и/или статистическа обработка на данни в сектор „биоразнообразие“.

Забележка: В случай, че Участник в процедурата участва за обособени позиции 1 и 2, изискването за тях ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива по-високата от изискуемите стойности за общ оборот, включително за оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, т.е. без да се сумират.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участник в процедурата, независимо от обособената позиция, за която подава оферта, трябва да гарантира, че може да осигури необходимата професионална способност за осъществяването на комплекса от възлагани дейности, с оглед предмета на съответната обособена позиция и условията на съответното изпълнение, поставени от Възложителя и обективирани в Техническите спецификации от Документацията по настоящата обществена поръчка, относими към обекта на всяка отделна обособена позиция.

За доказване наличие на изискуемите технически и професионални способности, Участникът трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални изисквания, в зависимост от обособената позиция за която участва, а именно:

Участникът следва през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата да е изпълнил най-малко една услуга/дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За обособена позиция № 1 услуга/дейност с предмет и обем, идентични или сходни тези на поръчката следва да се разбират:

Услуги/дейности свързани с разработване на методика/и за наблюдения/оценка на състоянието и/или провеждане на теренни проучвания/картиране/наблюдение/инвентаризации и/или извършване на анализи и оценка на състоянието на видове/природни местообитания.

За обособена позиция № 2 услуга/дейност с предмет и обем, идентични или сходни тези на поръчката следва да се разбират:

Услуги/дейности свързани с разработване на методика/и за наблюдения/оценка на състоянието и/или провеждане на теренни проучвания/картиране/наблюдение/инвентаризации и/или извършване на анализи и оценка на състоянието на видове/природни местообитания.

За обособена позиция № 3 услуга/дейност с предмет и обем, идентични или сходни тези на поръчката следва да се разбират:

Услуги/дейности свързани с контрол и валидиране при разработване на методика/и за наблюдения/оценка на състоянието и/или провеждане на теренни проучвания/картиране/наблюдение/инвентаризации и/или извършване на анализи и оценка на състоянието на видове/природни местообитания и/или контрол и валидиране на данни.

Съответствието с критериите за подбор за технически и професионални способности се доказва за всяка обособена позиция отделно.

!!! Пояснение: „изпълнена“ е тази услуга/дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й.

!!! Пояснение: Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, обема, датите и получателите.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят един или няколко от следните документи посредством които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Участникът, определен за Изпълнител, представя документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

Участникът, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на поставените по-горе критерии за подбор (при спазване и след прилагане на процедурния ред по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП).

(Продължава в поле „Изисквано минимално ниво“).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Пояснение: В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор и минималните изисквания за технически и професионални способности, се доказва от Обединението — Участник, а не от всяко от лицата, включени в състава му, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението.

В случай, че Участникът предвижда да ползва подизпълнители при изпълнение на дейностите от обхвата на съответната обособена позиция, подизпълнителите следва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката/обособената позиция, които ще изпълняват, едновременно с което за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

!!! В случай, че Участник ползва подизпълнител/и, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения.

!!! На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от Участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

На основание чл. 67, ал.7 от ЗОП, преди сключването на договор за обществена поръчка, независимо от обособената позиция, изпълнението на която се възлага, Възложителят изисква от Участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако такива са посочени в офертата.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция е в размер на 3 % (три процента) от стойността му.

Гаранцията за изпълнение може да се представи в 1 от следните форми:

Парична сума;

Банкова гаранция;

Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Определеният Изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

Общинска банка, клон „Денкоглу“, гр. София,

(BIC): SOMBBGSF

(IBAN): BG38 SOMB 9130 3337 0251 01

Ако определеният Изпълнител избере да предостави банкова гаранция или застраховка, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима, в полза на Възложителя и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Банкова гар. — съобр. Образец 4.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/10/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на ИАОС, бул. „Цар Борис Трети“ № 136, гр. София.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично. На него могат да присъстват законните представители на участниците, изрично упълномощени техни представили (трябва да представят заверено пълномощно на комисията) и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В случай, че Участникът в процедурата е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, партньорите/членовете в Обединението следва да са сключили Споразумение, или еквивалентен Договор/учредителен акт/друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаването му.

Възложителят изисква в Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението, или анекс към подобен документ) да се съдържат клаузи, които гарантират, че:

(1) между членовете на Обединението е уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

(2) между отделните партньори/членове на Обединението е направено разпределение на дейностите по между им, с ясно и конкретно посочване на:

а) правата и задълженията на партньорите/членовете на Обединението;

б) дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на съответната обособена позиция.

Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява пред Възложителя и третите лица за целите на обществената поръчка/съответната обособена позиция.

Когато в офертата не е приложено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на Обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Когато и след спазването и прилагането на процедурния ред по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП не бъде представено Споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата — Участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка (правно основание, за което последващо действие на Възложителя, дава разпоредбата на чл. 107, т. 1 от ЗОП).

Възложителят, с оглед предоставената му с чл.10, ал. 2, изр. първо, предл. второ от ЗОП правна възможност не поставя условие и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е Обединение от физически и/или юридически лица, но договорът за възлагане на обществената поръчка ще се сключи след като определеното за Изпълнител неперсонифицирано лице, представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация в Регистър Булстат или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която Обединението е установено.

По 1 об. поз. от настоящата процедура, 1 Ф или ЮЛ може да бъде партньор само в 1 Обединение.

Лице, к. уч. в Обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта за същата об.по.

1.2.1. Основания за отстраняване от участие в настоящата процедура

Не може да уч. във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие всеки Участник, при когото е налице:

1.2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (лицето/лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП): за които са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2,7 ЗОП

1.2.1.2. по отношение на самия Участник, е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5, чл. 55, ал. 1, т. 1-4 ЗОП

Др. основания за отстраняване:

1. не отговаря на поставените критерии за подбор;

2.не изпълни др. условие, посочено в Обявлението или в Документацията;

3. е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварит. обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на ок. среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар.

4. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5

5. Свър. лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгл. чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/08/2017