Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 338268-2020

Submission deadline has been amended by:  428851-2020
20/07/2020    S138

Belgien-Bryssel: Portföljförvaltning avseende immateriella rättigheter

2020/S 138-338268

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.I — Competences (Ispra), JRC.I.4 — Intellectual Property and Technology Transfer
Postadress: CDMA 05/035, Rue du Champ de Mars 21
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1050
Land: Belgien
E-post: jrc-ispra-dir-i-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Postadress: PO Box 400
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postnummer: FI-00121
Land: Finland
E-post: ipr@echa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://echa.europa.eu/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6248
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6248
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Portföljförvaltning avseende immateriella rättigheter

Referensnummer: JRC/2020/OP/1007
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79100000 Juridiska tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommissionens portfölj för immateriella rättigheter omfattar industriell äganderätt (patent, formgivning och varumärken). För att förvalta EU:s immaterialrättsportfölj, och i synnerhet för alla åtgärder inför någon av immaterialrättsmyndigheterna i och utanför EU, krävs ofta företrädare. Denna upphandling avser huvudsakligen all verksamhet vid immaterialrättskontor, inbegripet ansökningar om registrering, registreringsförfaranden, invändnings- och ogiltighetsförfaranden, förnyelse och utbetalning av livräntor. Det handlar om en återkommande upphandling.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79100000 Juridiska tjänster
79112000 Juridisk representation
79120000 Rådgivning avseende patent och upphovsrätt
79140000 Juridisk rådgivning och informationstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetet ska utföras huvudsakligen i uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Portföljförvaltning avseende immateriella rättigheter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 074-175561
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/08/2020
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/09/2020
Lokal tid: 15:00
Plats:

Ispra (VA), Italien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/07/2020