Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 338294-2020

Submission deadline has been amended by:  424708-2020
20/07/2020    S138

Polska-Rzeszów: Wznoszenie konstrukcji budynków

2020/S 138-338294

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polgrys Kruszywa Sp. z o.o., Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 813-366-67-94
Adres pocztowy: ul. Dominikańska 25
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-077
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Janas
E-mail: przetargi@polgrys.pl
Tel.: +48 177150206
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polgrys.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.polgrys.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o., sp.k.
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w budynku usługowo-handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie

Numer referencyjny: 1/POPW/POLGRYS
II.1.2)Główny kod CPV
45262410 Wznoszenie konstrukcji budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w budynku usługowo-handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300 Betonowanie
44112410 Konstrukcje dachowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w budynku usługowo-handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji (łącznie do 10 lat) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia (skrócenie) / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPW.01.03.02-18-0014/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu:

— z co najmniej dwiema kondygnacjami podziemnymi wykonanymi w technologii „białej wanny” wraz z wykonaniem konstrukcji zabezpieczającej wykop z co najmniej trzech stron obiektu i,

— zrealizowanego w gęstej zabudowie miejskiej, którego powierzchnia zabudowy w poziomi terenu stanowi co najmniej 75 % powierzchni działki/działek na której jest zlokalizowany i

— o powierzchni min. 5 000 m2 i,

— o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto;

b) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie obiektu lub zespołu obiektów o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m2 każdy oraz wartości nie mniejszej niż 8 000 000 PLN każdy, w tym minimum jeden posiadający garaż podziemny.

Zamawiający informuje, iż przez budowę rozumie się wykonanie budynku w określonym miejscu, oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę jak również przebudowę i modernizację budynku;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, a mianowicie: dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane – jednym kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo, w tym kierowanie co najmniej 2 (dwiema) budowami polegającymi na budowie lub przebudowie obiektu o wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto każda.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Polgrys Sp. z o.o., Sp.k.

Adres: 35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 25, POLSKA

Otwarcie ofert nastąpi z wykorzystaniem miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1–2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp, a mianowicie:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane jednolitym europejskim dokumentem zamówienia (JEDZ), zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1–2 uPzp;

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

4) o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości łącznie 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający przewidział zmiany umowy we wzorze umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

7. Wykonawca składający ofertę przedstawi kosztorys szczegółowy do weryfikacji zgodności oferty z SIWZ.

8. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie post …

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2020