Tjenesteydelser - 338424-2016

30/09/2016    S189    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Holbæk: Konsulenttjenesteydelser

2016/S 189-338424

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Holbæk Kommune
29189447
Kanalstræde 2
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Benn Hee Gade
Telefon: +45 72364152
E-mail: benng@holb.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://holbaek.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193097

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168170&B=HOLBAEK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168170&B=HOLBAEK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgivning vedr. dele af vandløbadministrationen i Holbæk Kommune.

Sagsnr.: 16/30585
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312320
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I Holbæk Kommune er der en ambition om at forny vandløbsadministrationengennem et øget samarbejde med private rådgivere om kommunens administration af vandløbsområdet. Opgaverne omhandler rådgivning inden for: — Offentlige vandløb — Private vandløb — Øvrige opgave vedr. vandløb.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med forhandling efter udbudsloven. Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold af nogen art. Ethvert forbehold sker for tilbudsgivers egen risiko. Bemærk hertil, at ordregiver forbeholder sig retten til at antage det første og bedste tilbud, hvilket kan gøre et forbehold særdeles væsentligt.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Den endelige kontrakt forudsætter politisk godkendelse, hvilket medfører en længere evalueringsperiode.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71240000
71311000
71313000
71318000
71600000
79140000
85312300
90713000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Holbæk Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I Holbæk Kommune er der en ambition om at forny vandløbsadministrationen gennem et øget samarbejde med private rådgivere om kommunensadministration af vandløbsområdet. Der er desuden et ønske om, at samarbejdet med en privat rådgiver skal medvirke til at gå nye veje for at øge samarbejde og dialog med interessenterne inden for vandløbsområdet. Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på rådgivning vedr. dele af vandløbsadministrationen i Holbæk Kommune. Opgaverne omhandler rådgivning inden for: — Offentlige vandløb — Private vandløb — Øvrige opgave vedr. vandløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2017
Slut: 29/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges på uændrede vilkår i op til 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en udelukkelsesgrund som er oplistet eller obligatorisk efter udbudslovens regler vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver ønsker tilbudsgivere med en størrelse og kapacitet til at løfte hele opgaven. Tilbudsgivere skal derfor kunne dokumentere, at omsætningen i det seneste regnskabsår var minimum to gange den estimerede kontraktværdi.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kontrakten vurderes at have en værdi på 10 mio. kr. over en fireårig periode, dvs. med fuld udnyttelse af rammeaftalen og optionen på forlængelse. Omsætningskravet er et minimumskrav og fastsættes således til 20 000 000 DKK for det seneste aflagte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal angive følgende nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Alle tal skal være positive for at tilbudsgiver kommer i betragtning (minimumskrav). Oplysningerne anføres i ESPD under øvrige økonomiske krav

— Årets resultat

— Omsætning samlet

— Omsætning indenfor vandløbsadministration.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal vedlægges en referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer for de sidste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal fremlægge referencer, der dokumenterer, at tilbudsgiver har løst mindst en vandløbsretlig sag for offentlige myndigheder inden for de sidste 3 år (minimumskrav).

Referencen eller referencerne vedr. en vandløbsretlig sag skal vise erfaring med sagsforberedende arbejde til myndighedsbehandling af sager efter vandløbsloven i enten private eller offentlige vandløb for offentlige myndigheder.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2016
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Nærmere om eventuelle klagefrister findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2016