Services - 338424-2016

30/09/2016    S189    - - Services - Avis de marché - Procédure concurrentielle avec négociation 

Danemark-Holbæk: Services de conseil professionnel

2016/S 189-338424

Avis de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Holbæk Kommune
29189447
Kanalstræde 2
Holbæk
4300
Danemark
Point(s) de contact: Benn Hee Gade
Téléphone: +45 72364152
Courriel: benng@holb.dk
Code NUTS: DK022

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://holbaek.dk/

Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193097

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168170&B=HOLBAEK
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168170&B=HOLBAEK
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rådgivning vedr. dele af vandløbadministrationen i Holbæk Kommune.

Numéro de référence: 16/30585
II.1.2)Code CPV principal
85312320
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

I Holbæk Kommune er der en ambition om at forny vandløbsadministrationengennem et øget samarbejde med private rådgivere om kommunens administration af vandløbsområdet. Opgaverne omhandler rådgivning inden for: — Offentlige vandløb — Private vandløb — Øvrige opgave vedr. vandløb.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med forhandling efter udbudsloven. Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold af nogen art. Ethvert forbehold sker for tilbudsgivers egen risiko. Bemærk hertil, at ordregiver forbeholder sig retten til at antage det første og bedste tilbud, hvilket kan gøre et forbehold særdeles væsentligt.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Den endelige kontrakt forudsætter politisk godkendelse, hvilket medfører en længere evalueringsperiode.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71240000
71311000
71313000
71318000
71600000
79140000
85312300
90713000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK022
Lieu principal d'exécution:

Holbæk Kommune.

II.2.4)Description des prestations:

I Holbæk Kommune er der en ambition om at forny vandløbsadministrationen gennem et øget samarbejde med private rådgivere om kommunensadministration af vandløbsområdet. Der er desuden et ønske om, at samarbejdet med en privat rådgiver skal medvirke til at gå nye veje for at øge samarbejde og dialog med interessenterne inden for vandløbsområdet. Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på rådgivning vedr. dele af vandløbsadministrationen i Holbæk Kommune. Opgaverne omhandler rådgivning inden for: — Offentlige vandløb — Private vandløb — Øvrige opgave vedr. vandløb.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/03/2017
Fin: 29/02/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Aftalen kan forlænges på uændrede vilkår i op til 12 måneder.

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en udelukkelsesgrund som er oplistet eller obligatorisk efter udbudslovens regler vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Ordregiver ønsker tilbudsgivere med en størrelse og kapacitet til at løfte hele opgaven. Tilbudsgivere skal derfor kunne dokumentere, at omsætningen i det seneste regnskabsår var minimum to gange den estimerede kontraktværdi.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Kontrakten vurderes at have en værdi på 10 mio. kr. over en fireårig periode, dvs. med fuld udnyttelse af rammeaftalen og optionen på forlængelse. Omsætningskravet er et minimumskrav og fastsættes således til 20 000 000 DKK for det seneste aflagte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal angive følgende nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Alle tal skal være positive for at tilbudsgiver kommer i betragtning (minimumskrav). Oplysningerne anføres i ESPD under øvrige økonomiske krav

— Årets resultat

— Omsætning samlet

— Omsætning indenfor vandløbsadministration.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Der skal vedlægges en referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer for de sidste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Tilbudsgiver skal fremlægge referencer, der dokumenterer, at tilbudsgiver har løst mindst en vandløbsretlig sag for offentlige myndigheder inden for de sidste 3 år (minimumskrav).

Referencen eller referencerne vedr. en vandløbsretlig sag skal vise erfaring med sagsforberedende arbejde til myndighedsbehandling af sager efter vandløbsloven i enten private eller offentlige vandløb for offentlige myndigheder.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier
IV.1.5)Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 01/11/2016
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Klagenævn for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danemark
Courriel: klfu@erst.dk

Adresse internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Nærmere om eventuelle klagefrister findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/09/2016