Supplies - 338459-2022

24/06/2022    S120

Romania-București: Steriliser

2022/S 120-338459

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLAN
National registration number: 4283333
Postal address: Strada: Căldăruşani, nr. 9
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011241
Country: Romania
Contact person: MARIAN MIREA
E-mail: achizitii@ana-aslan.ro
Telephone: +40 212237192
Fax: +40 212231480
Internet address(es):
Main address: www.ana-aslan.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148918
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: INGG ANAASLAN
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitie de – Echipamente de dezinfectie cu instalare, punere in functiune si instruirea personalului medical

Reference number: 4283333/OS1.a- poz. 31/32
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contract de furnizare privind achizitionarea de produse Echipamente de dezinfectie (lotul 1- Robot automat de dezinfectie cu ultraviolete – dispozitiv mobil automat de decontaminare cu emisie UV continua si lotul 2 - Nebulizator - Sistem automat de nebulizare, pentru dezinfectia microaeroflorei si suprafetelor pe cale aeriana cu CEATA USCATA testat si autorizat cu substanta biocida), punere in functiune si instruirea personalului medical si tehnic, pentru fiecare lot in parte, procedura se va finaliza prin incheierea unui contract de furnizare, cu o valabilitate de 2 luni;

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (www.e-licitatie.ro).

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 687 600.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Robot automat de dezinfectie cu ultraviolet

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
51500000 Installation services of machinery and equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediile: I.N.G.G. ANA ASLAN din Str, Căldărușani nr. 9, sector 1, Bucuresti, si Sos. București - Ploiești nr. 307, Otopeni, Județul ILFOV

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de dezinfectie Robot automat de dezinfectie cu ultraviolete – dispozitiv mobil automat de decontaminare cu emisie UV continua - 2 buc, inclusiv transportul, livrarea, instalare si punere in functiune si instruirea personalului medical si tehnic, in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garantia produselor (Tg) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termenul de livrare (TLn) / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 591 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ˮGestionarea eficienta si consolidarea capacitatii de raspuns a Institutului National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan in criza sanitara COVID -19ˮ, cod proiect: 140539 in cadrul programului fondurilor structurale ale Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM)

II.2.14)Additional information

Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorul de evaluare "pretul ofertei". In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi, documente care contin noi preturi iar oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Nebulizator

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
51500000 Installation services of machinery and equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediile: I.N.G.G. ANA ASLAN din Str, Căldărușani nr. 9, sector 1, Bucuresti, si Sos. București - Ploiești nr. 307, Otopeni, Județul ILFOV

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de dezinfectie - Nebulizator - Sistem automat de nebulizare, pentru dezinfectia microaeroflorei si suprafetelor pe cale aeriana cu CEATA USCATA testat si autorizat cu substanta biocida, = 6 buc; inclusiv transportul, livrarea, instalare si punere in functiune si instruirea personalului medical si tehnic, in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare (TLn) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garantia produselor (Tg) / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 96 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ˮGestionarea eficienta si consolidarea capacitatii de raspuns a Institutului National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan in criza sanitara COVID -19ˮ, cod proiect: 140539 in cadrul programului fondurilor structurale ale Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM).

II.2.14)Additional information

Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorul de evaluare "pretul ofertei". In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi, documente care contin noi preturi iar oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Se va completa DUAE, doar in SEAP (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

- Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, (dupa caz); declaratie conform art. 60 din legea 98/2016 - formularul 1. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant.

In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

1. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.”

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi completat dor in SEAP, (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1. Sergiu Pantea – Manager;

2. Dr. Bucur Antoaneta – Director medical;

3. Alexandru Lacramioara - Director Financiar Contabil;

4. As.med.princ.(S) Cirjan Camelia - Director ingrijiri;

5. C.J. Robert Ionut Malusanu – Compartiment juridic

6. Ec. Mirea Marian – Biroul Achizitii Publice.

7. Iordache Florentin Marius – Expert achizitii publice

In cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau,daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Informatii privind asociatii:

In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte.

Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime:

- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului

- nominalizarea liderului asocierii;

- comunicarile se vor face cu liderul asocierii;

Nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asocierii.

Nota: Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare;

- atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea - economico - financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic, are eventual, intentia sa o subcontracteze.

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – acordul/acordurile de subcontractare; - documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din tara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică.

Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate, sa aiba corespondent in codurile CAEN principale sau secundare din certificatul constatator cu obiectul contractului.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic / Ofertantul asociat / subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" – subsectiunea: "Inscrierea in Registrul Comertului".

DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capa... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici trebuie sa faca dovada detinerii unei experiente in domeniul furnizarii de produse similare cu cele care fac obiectul contractului pentru care se depune oferta, acumulate in ultimii 3 ani, la nivelul unuia sau mai multor contracte, a caror valoare cumulata sa fie in raport cu valoarea estimata de minim: lotul 1 = 591600.00 lei fara TVA; lotul 2 = 96000.00 lei fara TVA; Prin furnizarea de produse similare se va intelege activitati avand ca obiect furnizarea de echipamente medicale (indiferent de tipul acestora) similare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei. Se vor prezenta documente/certificate emise sau contrasemnate de catre beneficiari autoritati contractante/entitati private (contracte insotite de documente care atesta receptia si valoarea produselor receptionate), care fac referire la furnizarea de produse similare cu cele care fac obiectul lotului, in valoare cumulata cel putin egala cu valoarea minima stabilita in aceasta sectiune. Operatorul economic (ofertantul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, precum urmeaza: 1. se va utiliza campul "Descriere" pentru a include succint, cel putin urmatoarele informatii: a. datele de identificare ale contractului (numar si data), b. obiectul contractului, c. tipul produselor ce fac obiectul contractului, pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime 2. se va introduce in campul „valoare” – valoarea contractului (fara TVA) prezentat ca experienta similara; 3. se va preciza in campul "moneda", moneda in care este exprimata valoarea furnizarii de produse; 4. se va selecta "data de inceput” ca fiind data la care a inceput prestarea contractului; 5. se va selecta data de sfarsit" ca fiind data la care furnizarea produselor prezentate ca fiind similare, a fost acceptata ca fiind efectuata in mod corespunzator de catre beneficiar; 6. se va introduce in campul „Beneficiari”: denumirea beneficiarului furnizarii de produse, asa cum este acesta indicat in contractul prezentat ca fundament pentru realizarea furnizarii in campul "Descriere"; Nota 1: In cazul in care relatiile prezentate drept experienta similara fac referire la Acorduri cadru - ofertantul va indica drept relatii contractuale similare doar contractele subsecvente aferente acestor Acorduri Cadru! (simplul acord cadru nu poate proba derularea activitatilor de furnizare). In prezentarea informatiilor solicitate pentru experienta similara in aceasta rubrica a DUAE-ului, ofertantul va utiliza, pentru fiecare contract cu un beneficiar, cate o grupare de informatii, adaugand campuri suplimentare acolo unde este aplicabil. Nota 2: Autoritatea Contractanta nu va lua in considerare in procesul de evaluare, relatiile contractuale indicate in DUAE, care includ referinta la „data de sfarsit" o data in afara intervalului de cei 3 (trei) ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, indiferent daca aceasta „data de sfarsit” este inainte de implinirea termenului specificat, calculat in sens invers pornind de la data comunicata in anuntul de participare sau daca „data de sfarsit” este dupa implinirea termenului limita pentru depunerea Ofertei publicat initial in anuntul de participare. Nota 3 a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual pentru ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor publicat pe site-ul https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020 respectiv 2021 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro In cazul in care Autoritatea Contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. La stabilirea nivelului impus pentru aceasta cerinta s-a luat in calcul valoarea estimata a produselor ce fac obiectul prezentei proceduri pe fiecre lot in parte. Drept urmare la evaluarea indeplinirii cerintei se vor lua in calcul doar produse SIMILARE.

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Se va preciza procentul din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa il subcontracteze, daca este cazul.

Loturile: 1,2 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege).

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul unic / Ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de furnizare: livrari de tipul specificat", prin precizarea, a cel putin, urmatoarelor informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, tipul produselor ce fac obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul, data si numarul documentului de receptie etc. DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Prin documentele justificative ce vor fi prezentate trebuie sa se faca dovada derularii unor contracte, in ultimii 3 ani, care fac referire la furnizarea de produse similare celor pentru care se depune oferta, in valoare cumulata cel putin egala cu nivelul solicitat in prezenta sectiune. In acest scop pot fi prezentate contractele de furnizare insotite de: procese verbale de receptie, certificate emise sau contrasemnate de catre autoritati contractante ori de catre clienti beneficiari, documente constatatoare sau alte documente similare care pot proba derularea activitatilor de furnizare similare in perioada si la nivelul valoric indicat in DUAE. In cazul in care, o relatie contractuala s-a derulat fara un contract de furnizare (ex: pe baza de comanda) atunci ofertantul va prezenta documente ce privesc receptia insotite de factura produselor si documente care probeaza incasarea acesteia. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: "Motive de excludere". Subcontractantul pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, DUAE separat, care sa cuprinda pe langa informatiile solicitate in "Motive de excludere" si informatiile solicitate in: "Criterii de selectie". In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul/candidatul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. Nota 1: Conform art 170, alin (2) din Legea nr. 98/2016 - In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru produsele furnizate/serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, ACORDUL DE SUBCONTRACTARE. Acordul de subcontractare va fi prezentat semnat olograf de catre reprezentantii partilor intre care a fost incheiat, si va contine cel putin urmatoarele: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului, numarul de inregistrare in cadrul societatii si data incheierii acestuia, procentul de subcontractare, produsele furnizate/serviciile ce urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/i, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant, orice alte informatii considerate a fi relevante. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor conform criteriului de atribuire ales.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce atesta ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul potential semnatar al contractului clasat pe primul loc. In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o indeplineste. Se va depune ca documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei orice documente prin care se sustine cerinta.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE se vor regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP la sectiunea ”Raspuns consolidat”, a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, departajarea se va face avand in vedere punctajul obţinut la factorul de evaluare "preţul ofertei". In situaţia in care egalitatea se menţine, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi, documente care conţin noi preţuri iar oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta competenta si vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ”ANA ASLAN”
Postal address: str. Caldarusani, nr. 9, sector 1, Bucuresti
Town: Bucuresti
Postal code: 011241
Country: Romania
E-mail: achizitii@ana-aslan.ro
Telephone: +40 212237192
Fax: +40 212231480
Internet address: www.ana-aslan.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2022