Supplies - 33846-2022

21/01/2022    S15

Poland-Poznań: Various office equipment and supplies

2022/S 015-033846

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Postal address: ul. Trójpole 21
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61 - 693
Country: Poland
Contact person: Sylwia Frąszczak
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Telephone: +48 618274555
Fax: +48 618274582
Internet address(es):
Main address: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej

Reference number: ZP-373-10/20
II.1.2)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej – papier i koperty

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30190000 Various office equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Art. biurowe – papier i koperty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o maks. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 043-107117

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Art. biurowe - papier i koperty

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
22/02/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Town: Łomianki Dolne
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-092
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 550 431.93 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Teren apelacji poznańskiej

VII.1.4)Description of the procurement:

Art. biurowe - papier i koperty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o max. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 15
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 816 995.48 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Town: Łomianki Dolne
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-092
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. 2) w związku z § 4 ust. 2 umowy ZP-374-10-1/2020 z dnia 22 lutego 2021 r. Zamawiający oświadcza, że przedłuża termin realizacji umowy do dnia 30 marca 2022r., a Wykonawca wyraża na to zgodę.

Jednocześnie strony zgodnie oświadczają, że umowa może zostać niezrealizowana do dnia 30 marca 2022 r. o więcej niż 30%, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, skutkiem czego zmianie ulega § 2 ust. 3 umowy nr ZP-374-10-1/2021, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu dostaw niezamówionych i niezrealizowanych.”

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 3) umowy ZP-374-10-1/2021 z dnia 22 lutego 2021r. Zamawiający stwierdza, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy i w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:1) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowyco wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) i jednocześnie z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy pzp, pod której reżimem znajdują się przedmiotowa umowa

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 567 904.19 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 816 995.48 PLN