Supplies - 33846-2022

21/01/2022    S15

Poland-Poznań: Various office equipment and supplies

2022/S 015-033846

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Postal address: ul. Trójpole 21
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61 - 693
Country: Poland
Contact person: Sylwia Frąszczak
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Telephone: +48 618274555
Fax: +48 618274582
Internet address(es):
Main address: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej

Reference number: ZP-373-10/20
II.1.2)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej – papier i koperty

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30190000 Various office equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 043-107117

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Art. biurowe - papier i koperty

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
VII.1.4)Description of the procurement:

Art. biurowe - papier i koperty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o max. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 15
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 816 995.48 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Town: Łomianki Dolne
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-092
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 3) umowy ZP-374-10-1/2021 z dnia 22 lutego 2021r. Zamawiający stwierdza, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy i w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:1) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowyco wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) i jednocześnie z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy pzp, pod której reżimem znajdują się przedmiotowa umowa

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 567 904.19 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 816 995.48 PLN