Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 338495-2019

18/07/2019    S137

România-Bucureşti: Piatră de carieră şi concasată

2019/S 137-338495

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054529
Adresă: Piața Gării de Nord nr. 1-3, sector 1 – Sucursala Regională CF București
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010858
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții Publice
E-mail: caroleta.floricel@cfr.ro
Telefon: +40 213199539
Fax: +40 314260088
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Piatră spartă

Număr de referinţă: AP/1286/2019
II.1.2)Cod CPV principal
14212300 Piatră de carieră şi concasată
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu 20 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Achizitia de produse – piatra sparta folosita pentru balastarea liniilor de cale ferata, conform Caietului de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 799 750.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face la statiile CFR de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucuresti – grafic ce va fi stabilit cu 5 zile inainte de inceperea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru asigurarea desfasurarii activitatii de intretinere si reparatii curente a infrastructurii feroviare, entitatea contractanta intentioneaza sa incheie un acord-cadru pe o perioada de 4 ani (48 de luni).

1) Acord-cadru: minim 20 000 tone-maxim 26 300 tone;

2) Contract subsecvent:

— anul 2019: minim 5 000 tone-maxim 6 575 tone,

— anul 2020-2022: minim 5 000 tone-maxim 6 575 tone.

Nota: cantitatile minime si maxime pentru care urmeaza sa se incheie acordul-cadru, respectiv contractele subsecvente au fost fundamentate tinand cont de necesarul de material pentru lucrari de intretinere.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice.

In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.

Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitate contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Maraloi Laurentiu – director regional,

— Pioaru Marcel – sef Serviciu SCF,

— Radu Liviu Dorel – director adjunct economic,

— Visalon Daniel – sef Divizie Linii,

— Miu Jean-Daniel – sef Serviciu Linii,

— Epuran Danut – consilier juridic,

— Lospa Liliana – sef Serviciu Achizitii Publice,

— Floricel Caroleta – expert Achizitii Publice,

— Lulea Constanta – expert Achizitii Publice,

— Brodeala Veronica – sef Serviciu BAI,

— Raicu Elena-Evelina – economist,

— Stancu Doina Nicoleta – economist,

— Radu Vasilica-Luminita – economist,

— Stoica Cristina-Mihaela – contabil.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Nota:

1) documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana;

2) în cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.

De asemenea, se va depune declaratie in conformitate cu art. 73 din Legea nr. 99/2016 (formular din Sectiunea Formulare) de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, odata cu depunerea DUAE.

Cerinta nr. 1.

Forma de inregistrare. Obiectul de activitate.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista livrarilor de produse realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care sa reiasa furnizarea de produse similare, in ultimii 3 ani, cu o valoare individuala/cumulata de minim 1 199 937,50 RON fara TVA. Produsele similare acceptate sunt: piatra de cariera si concasata.

Proportia de subcontractare: se vor preciza partea/părtile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca produsele au fost livrate in conformitate cu obligatiile contractuale (parti relevante din contracte sau procese-verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare etc.), pentru cele mai importante livrari de produse care sustin experienta similara.

Se va completa DUAE de cätre ofertant, ofertant asociat, tert sustinätor, dupa caz. Documentele justificative care probeazä îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeazä sä fie prezentate, la solicitarea entitätii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluärii ofertelor. Documentul justificativ care probeazä îndeplinirea cerintei este declaratia privind subcontractarea.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi;

2) În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va completa in acest sens DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament) din care să rezulte modul efectiv prin care terţul va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere;

3) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

4) Informatii privind asocierea, daca este cazul. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata castigatoare. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor solicitate de entitatea contractanta. Criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala la care s-a solicitat prezentarea unor autorizatii specifice se considera îndeplinite in cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau daca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva [art. 58 alin. (1) din HG 394/2016].

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat: câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, urmand ca la solicitarea entitatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta acordul de asociere.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Se solicită garanţie de participare în cuantum: 11 999,37 RON.

Garanţia pentru participare poate fi constituită sub una din următoarele forme:

(a) virament bancar; ordin de plată în favoarea autorităţii contractante CUI 15548207; cont nr. RO 76WBAN009948500011RO02 deschis la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. – Agentia Bucuresti Mihalache, confirmat de banca emitentă până la data limita de depunere a ofertelor,

(b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garanţia de participare poate fi constituită şi în altă monedă decât RON, la un curs de reconversie afişat de BNR, din data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Garantia de participare se va prezenta in SEAP cel mai târziu la data si ora limita de primire a ofertelor.

În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Garanţia de bună execuţie va fi de 5 % din valoarea contractului de furnizare produse, fără TVA.

Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului:

— instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în conditiile legii,

— prin reţineri succesive de 5 % din plata cuvenită pentru facturile parţiale.

În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, entitatea contractantã urmeazã sã alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pânã la concurenta sumei stabilite drept garantie de bunã executie. Entitatea contractantã va înstiinta contractantul despre vãrsãmântul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtãtor de dobândã în favoarea contractantului. Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, entitatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului, in situatia executarii garantiei de buna executie.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/08/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/12/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/08/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Nu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP;

2) Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana;

3) Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice;

5) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari” a anuntului de participare publicat pe site-ul:

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

6) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP, la sectiunea „Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

7) Declaratia DUAE se completeaza direct in SEAP, iar depunerea acesteia odata cu oferta este obligatorie, in caz contrar, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 394/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic al Autorității contractante S.R.C.F. Bucureşti
Adresă: Piața Gării de Nord nr. 1-3, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 010858
Țară: România
Telefon: +40 213182372
Fax: +40 213182372
Adresă internet: www.cfr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/07/2019