Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 338596-2022

24/06/2022    S120

Danmark-København: Eludstyr

2022/S 120-338596

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Hansen
E-mail: kha@byoghavn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af installation, opsætning, levering, drift og service af ladeinfrastruktur til elbiler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31600000 Eludstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører installation, opsætning, levering, indkøb, drift og service af ladeinfrastruktur til elbiler i By & Havns parkeringsanlæg. Der skal desuden forberedes til fremtidige udvidelser, ligesom drift og service af By & Havns eksisterende ladestandere skal overtages af den vindende tilbudsgiver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31611000 Kabelsæt
31681500 Opladere
34926000 Udstyr til parkeringspladsregulering
44141100 Elinstallationsrør
44320000 Kabler og hermed beslægtede produkter
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72310000 Databehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Opgaven omfatter By & Havns parkeringsanlæg i bydelene Ørestad og Nordhavn.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler installation, opsætning, indkøb og levering af ladeinfrastruktur (hardware og software) til elbiler med tilhørende kontrakt for drift, service og vedligeholdelse. Tilbudsgiver skal desuden overtage drift, service og vedligeholdelse af den eksisterende ladeinfrastruktur i By & Havns parkeringsanlæg på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet. Der henvises i øvrigt til opgavebeskrivelsen, kravene i kravspecifikationen, udkast til kontrakt samt serviceaftale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet, brugervenlighed og kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service og vedligeholdelse / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

By & Havn har option på indkøb og levering af yderligere ladestandere end de indikative mængder, der fremgår af udbudsmaterialet. Optionen omfatter tilsvarende levering af service, drift og vedligehold af de yderligere tilkøbte ladestandere.

By & Havn kan også forlænger kontrakten og serviceaftalen i 1*1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

By & Havn vil ikke tage tilbuddet i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§135-136, ligesom tilbud heller ikke vil blive taget i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 066-173886
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af installation, opsætning, levering, drift og service af ladeinfrastruktur til elbiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afholdes fysiske besigtigelser den 5. og 6. april 2022. Der kan møde op til to deltagere fra hver tilbudsgiver. Tilmelding skal ske til Katrine Hansen fra By & Havn, som er kontaktperson.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig påwww.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2022