Supplies - 33862-2022

21/01/2022    S15

Poland-Ulan-Majorat: Solar collectors for heat production

2022/S 015-033862

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Ulan-Majorat
Postal address: Ulan-Majorat 57
Town: Ulan-Majorat
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-307
Country: Poland
Contact person: Bogusław Karpiński
E-mail: ug@ulanmajorat.pl
Telephone: +48 833518069
Fax: +48 833518069
Internet address(es):
Main address: https://ulanmajorat.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalcji kolektorów słonecznych

Reference number: RKS.271.3.2021
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111200 Site preparation and clearance work
45300000 Building installation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Teren gminy Ulan-Majorat

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ulan-Majorat, która jest realizowana w ramach projektu „Energia Odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – II edycja”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 153 zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych u osób fizycznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

2) montaż rurociągów,

3) montaż zasobników ciepłej wody użytkowej,

4) montaż armatury,

5) montaż pomp obiegowych,

6) montaż pozostałych urządzeń instalacji solarnej,

7) roboty elektryczne i budowlane związane z instalacją solarną,

8) wszelkie niezbędne roboty montażowe związane z połączeniem technologii instalacji solarnej z istniejącymi instalacjami,

9) badania instalacji, próby oraz rozruchy,

10) roboty antykorozyjne,

11) wykonanie izolacji termicznej.

12) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla wszystkich instalacji kolektorów słonecznych.

Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie mikroSD lub SD oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu.

3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składają się:

1) Projekty budowlano-wykonawcze,

2) Przedmiar robót

3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 4
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Energia odnawialna w gminie Ulan-Majorat – II edycja”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 176-456830

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2021/S 176-456830
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
02/09/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DAJK Maciej Kańczugowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 9462696495
Postal address: ul. Chemiczna 8G
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-329
Country: Poland
E-mail: info@dajk.pl
Internet address: https://dajk.pl/
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 413 000.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Podstawa aneksu

Niniejszy aneks zostaje zawarty na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwane: pzp) w zw. z § 16 ust 2 pkt 4 umowy oraz na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4) pzp w zw. z art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z uwagi na występujące przeszkody w terminowym wykonaniu zamówienia, w związku z okolicznościami spowodowanymi wystąpieniem COVID-19, w tym w szczególności: zaburzeniami w łańcuchu dostaw produktów niezbędnych do realizacji umowy.

§1

Treść § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania świadczenia wskazanego w § 1 ust. 2-3 umowy w terminie 4 miesiące i 29 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 31.01.2022 roku . Za termin wykonania zamówienia strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ulanmajorat.e-biuletyn.pl

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Teren gminy Ulan-Majorat

VII.1.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ulan-Majorat, która jest realizowana w ramach projektu „Energia Odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – II edycja”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 153 zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych u osób fizycznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

2) montaż rurociągów,

3) montaż zasobników ciepłej wody użytkowej,

4) montaż armatury,

5) montaż pomp obiegowych,

6) montaż pozostałych urządzeń instalacji solarnej,

7) roboty elektryczne i budowlane związane z instalacją solarną,

8) wszelkie niezbędne roboty montażowe związane z połączeniem technologii instalacji solarnej z istniejącymi instalacjami,

9) badania instalacji, próby oraz rozruchy,

10) roboty antykorozyjne,

11) wykonanie izolacji termicznej.

12) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla wszystkich instalacji kolektorów słonecznych.

Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie mikroSD lub SD oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu.

3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składają się:

1) Projekty budowlano-wykonawcze,

2) Przedmiar robót

3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 151
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 635 371.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DAJK Maciej Kańczugowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 9462696495
Postal address: ul. Chemiczna 8G
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-329
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

§1

Treść § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania świadczenia wskazanego w § 1 ust. 2-3 umowy w terminie 4 miesiące i 29 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 31.01.2022 roku . Za termin wykonania zamówienia strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Niniejszy aneks zostaje zawarty na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwane: pzp) w zw. z § 16 ust 2 pkt 4 umowy oraz na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4) pzp w zw. z art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z uwagi na występujące przeszkody w terminowym wykonaniu zamówienia, w związku z okolicznościami spowodowanymi wystąpieniem COVID-19, w tym w szczególności: zaburzeniami w łańcuchu dostaw produktów niezbędnych do realizacji umowy.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 635 371.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 635 371.00 PLN