The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 33865-2022

21/01/2022    S15

Polska-Wrocław: Radiowozy policyjne

2022/S 015-033865

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 24,26
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 53-333
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Gołębicka
E-mail: malgorzata.golebicka@mf.gov.pl
Tel.: +48 713652635
Faks: +48 713652782
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 16 oznakowanych samochodów osobowych z systemem OCR dla izb administracji skarbowej

Numer referencyjny: 0201-ILZ.260.16.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Białymstoku, IAS w Olsztynie, IAS w Łodzi i IAS w Warszawie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114200 Radiowozy policyjne
48313100 System odczytu optycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno - technicznej oraz w umowie.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/03/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu HERCULE III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 181-469303

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 0201-ILZ.260.16.2021
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Białymstoku, IAS w Olsztynie, IAS w Łodzi i IAS w Warszawie

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
13/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1990099669
Adres pocztowy: pl. Wolności 6-7
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 47-200
Państwo: Polska
E-mail: kontakt@vitronic.pl
Tel.: +48 774810003
Faks: +48 774725006
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 116 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin realizacji przedmiotu umowy:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” - w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek - w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy składania odwołań zgodne z terminami wynikającymi z obowiązującej ustawy w zakresie zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48313100 System odczytu optycznego
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
VII.1.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno - technicznej oraz w umowie.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/03/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 116 000.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: pl. Wolności 6-7
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 47-200
Państwo: Polska
E-mail: kontakt@vitronic.pl
Tel.: +48 774810003
Faks: +48 774725006
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Termin realizacji przedmiotu umowy dla Zadania 1 - dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności" - został zmieniony z 3 grudnia 2021 r. na 31 stycznia 2022 r.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Przesunięcie terminu realizacji umowy dla Zadania 1 - dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności" - na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 116 000.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 116 000.00 PLN