Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 338658-2016

30/09/2016    S189

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 189-338658

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska – Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10 października 2016 roku w Gdyni.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.38.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska – Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10.10.2016 w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu „Miasto Gospodarz”, umieszczeniu logo „Gdynia Miasto Gospodarz” (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni”) oraz logo „Gdynia Sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę przy organizacji Meczu np.: plakat, ulotka, bilet, oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Meczu, np. gadżetach do kibicowania itp., umieszczeniu logo Miasta Gdyni oraz logo Gdynia Sport na 2 kostkach informacyjnych, zamieszczonych na terenie Gdyni przy organizacji Meczu ,zamieszczeniu spotu reklamowego zapowiadającego Mecz w Radio Gdańsk, ze wskazaniem Gdyni jako gospodarza Meczu itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 845 528.46 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska – Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10.10.2016 w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu „Miasto Gospodarz”, umieszczeniu logo „Gdynia Miasto Gospodarz” (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni”) oraz logo „Gdynia Sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę przy organizacji Meczu np.: plakat, ulotka, bilet, oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Meczu, np. gadżetach do kibicowania itp., umieszczeniu logo Miasta Gdyni oraz logo Gdynia Sport na 2 kostkach informacyjnych, zamieszczonych na terenie Gdyni przy organizacji Meczu ,zamieszczeniu spotu reklamowego zapowiadającego Mecz w Radio Gdańsk, ze wskazaniem Gdyni jako gospodarza Meczu itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 jest zasadne, ponieważ związek ten jest jedynym organizatorem meczu pomiędzy drużynami z Polski i Czarnogóry. Miasto Gdynia będzie gospodarzem EURO U21 w piłce nożnej w 2017 roku dlatego też jest to najlepszy oraz jedyny sposób na skojarzenie Gdyni z tą dyscypliną sportu oraz idealny sposób na rozpromowanie tego wydarzenia. W meczu będzie brała udział reprezentacja Polski zawodników U21, powołana przez PZPN oraz reprezentacja z Czarnogóry. Międzynarodowy mecz towarzyski zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim w Gdyni. Organizatorzy przewidują około ośmiu tysięcy kibiców z Polski i zagranicy. Duże zainteresowanie, jakim cieszy się piłka nożna w naszym mieście z pewnością zgromadzi na stadionie rzesze sympatyków piłki, mediów i przyczyni się do promocji Miasta Gdyni.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska – Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10.10.2016 w Gdyni.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Polski Związek Piłki Nożnej
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-366
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 170 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2016