We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 338731-2019

Submission deadline has been amended by:  429654-2019
19/07/2019    S138    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Systeemintegrator voor communicatie- en informatiesystemen die gerubriceerde EU-informatie verwerken

2019/S 138-338731

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Defensieagentschap
Postadres: Rue des Drapiers 17-23
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eda.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4894
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Systeemintegrator voor communicatie- en informatiesystemen die gerubriceerde EU-informatie verwerken

Referentienummer: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het algemene doel van deze oproep tot inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende raamovereenkomst is het tot stand brengen van een contractuele relatie op lange termijn met een systeemintegrator voor het ontwerp en de uitrol van communicatie- en informatiesystemen die geschikt en officieel erkend zijn door een externe instantie voor veiligheidsaccreditatie voor de opslag, verwerking en elektronische uitwisseling van gerubriceerde EU-informatie binnen het EDA, tussen het EDA en EU-instellingen, tussen het EDA en overheidsinstanties in de EU-lidstaten en tussen het EDA en geselecteerde commerciële bedrijven die betrokken zijn bij projecten waarvoor gerubriceerde EU-informatie moet worden verwerkt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plaats van uitvoering: in de kantoren van de contractant of elders, zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

Plaats van levering: de kantoren van het EDA of andere plaatsen die worden vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het in I.3) vermelde adres voor elektronische inschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: technische kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 4 jaar voor het ontwerp, de ontwikkeling en de uitrol, en 8 jaar voor de levering van reserveonderdelen en verlening van onderhoud.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

voor onderhoudsdiensten die verband houden met het geïntegreerde systeem zal de looptijd van de raamovereenkomst meer bedragen dan 4 jaar. Wegens de complexiteit van het geïntegreerde systeem moeten de onderhoudsdiensten door dezelfde ondernemer worden uitgevoerd die het heeft ontworpen en uitgevoerd.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

de kantoren van het EDA, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Bedrijven die de opening willen bijwonen, moeten dit minstens 48 uur van tevoren meedelen door een e-mail te verzenden naar: procurement@eda.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/07/2019