Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 338731-2019

Submission deadline has been amended by:  429654-2019
19/07/2019    S138    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Systemintegratör för kommunikations- och informationssystem som behandlar sekretessbelagd EU-information

2019/S 138-338731

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue des Drapiers 17-23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and Contract Unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eda.europa.eu

Upphandlarprofil: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4894
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Systemintegratör för kommunikations- och informationssystem som behandlar sekretessbelagd EU-information

Referensnummer: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det övergripande syftet med denna anbudsinfordran och det resulterande ramavtalet är att etablera en långsiktig kontraktsbaserad relation med en systemintegratör avseende utformning och driftsättning av ett kommunikations- och informationssystem med officiell ackreditering från en extern ackrediteringsmyndighet samt den kapacitet som krävs för lagring, behandling och elektronisk utbyte av sekretessbelagd EU-information inom Europeiska försvarsbyrån (European Defense Agency – EDA), mellan EDA och EU-institutioner, mellan EDA och statliga organ i EU-medlemsstater samt mellan EDA och utvalda kommersiella företag som är involverade i projekt som kräver behandling av sekretessbelagd EU-information.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Plats för utförande är i uppdragstagarens lokaler eller på annan plats som anges i förfrågningsunderlaget.

Leveransplats: Europeiska försvarsbyråns lokaler eller annan plats som anges i förfrågningsunderlaget.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se upphandlingsdokumenten, som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges i punkt I.3)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Teknisk kvalitet / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 96
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ramavtalets löptid är 4 år för utformning, utveckling och driftsättning och 8 år för leverans av reservdelar samt underhåll.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Ramavtalets löptid kommer att överstiga 4 år när det kommer till underhåll av det integrerade systemet. Det integrerade systemets komplexitet kräver att underhållet genomförs av samma ekonomiska aktör som har utformat och installerat det.

IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/09/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska försvarsbyråns lokaler, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Ett befullmäktigat ombud för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Företag som önskar närvara ombeds att anmäla detta via e-post till procurement@eda.europa.eu minst 48 timmar i förväg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/07/2019