Supplies - 33874-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krakow: Servers

2022/S 015-033874

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
National registration number: DFP.271.134.2021.BM
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: amatys@su.krakow.pl
Telephone: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Internet address(es):
Main address: www.su.krakow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i instalacja archiwizatora z półką dyskową, urządzenia serwerowo-macierzowego, rozbudowa platfor. bazodanowej, utworzenie środ. zapasowego, migracja baz danych i apl. (...) (DFP.271.55.2021.LS

Reference number: DFP.271.55.2021.LS
II.1.2)Main CPV code
48820000 Servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

1

Lot No: 1
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. Dostawa wraz z instalacją archiwizatora – komplet 2 urządzeń o identycznych parametrach do backupu dyskowego z deduplikacją i replikacją do zapasowego centrum przetwarzania danych.

2. Dostawa wraz z instalacją półki umożliwiającej podwojenie pojemności archiwizatora – komplet 2 półek do dostarczonych urządzeń wchodzących w skład archiwizatora.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 60
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” współfinansowanego ze środków UE w ramach osi priorytetowej 2 Cyfrowa małopolska; działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby; poddziałanie 2.1.5 usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 oraz środków własnych Szpitala Uniwersyteckiego.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 197-513439

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

1

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/10/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 431 200.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
48820000 Servers
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

VII.1.4)Description of the procurement:

1. Dostawa wraz z instalacją archiwizatora – komplet 2 urządzeń o identycznych parametrach do backupu dyskowego z deduplikacją i replikacją do zapasowego centrum przetwarzania danych.

2. Dostawa wraz z instalacją półki umożliwiającej podwojenie pojemności archiwizatora – komplet 2 półek do dostarczonych urządzeń wchodzących w skład archiwizatora.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 15/01/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 431 200.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Na mocy art. 15r ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. Zmiana Umowy polegająca na przesunięciu terminu jej realizacji na 15.01.2022r.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zmiana Umowy polegająca na przesunięciu terminu jej realizacji na 15.01.2022r. w następstwie ogłoszonego stanu epidemii (wz. z wirusem SARS-CoV-2), wywołana została okolicznością której Strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć. Na dzień podpisania Umowy termin wskazany w ofercie i w Umowie był realny do dotrzymywania, jednak przewidzenie wszystkich zaistniałych opóźnień spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 nie było możliwe zarówno na etapie składania oferty jak i podpisywania Umowy. Nadto wprowadzenie w/w zmiany nie wpłynie na zmianę jej wartości.Wykonawca wskazał, na zgłoszone przez producenta sprzętu opóźnienia w dostawie komponentów do produkcji archiwizatorów będących przedmiotem zamówienia, spowodowane pandemią SARS-CoV-2 (wprowadzenie nowych obostrzeń sanitarnych w fabrykach producenta, kwarantanny niektórych pracowników oraz opóźnienia w dostawach komponentów do produkcji po stronie poddostawców).

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 431 200.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 431 200.00 PLN