S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 338749-2019

19/07/2019    S138    Europska služba za vanjsko djelovanje - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Švicarska-Ženeva: Pružanje usluga podrške informacijske tehnologije (IT) u Švicarskoj

2019/S 138-338749

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Permanent Mission of the European Union to the World Trade Organization (WTO) in Geneva
Poštanska adresa: rue du Grand-Pré 66
Mjesto: Geneva
NUTS kod: 00
Poštanski broj: 1211
Država: Švicarska
E-pošta: RCE-TENDERS@eeas.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://eeas.europa.eu

Adresa profila kupca: https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/area/jobs-funds_en

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3627
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3627
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga podrške informacijske tehnologije (IT) u Švicarskoj

Referentni broj: EEAS/DELCHEG/2019/OP/0016
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72600000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izvoditelj mora osigurati ljudske i materijalne resurse potrebne za pružanje usluga IT podrške navedenih u popisu navedenom u nastavku (koji se može dopunjavati):

— podrška krajnjim korisnicima (1. razina), u skladu s načelima ITIL-a (IT Infrastructure Library – biblioteka IT infrastrukture),

— tehnička pomoć za IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije) softver, hardver i opremu, uključujući radnje IMAC (Install, Move, Add, Change – instaliranje, premještanje, dodavanje, promjena),

— administrativna pomoć povezana s IKT opremom (inventar, tehnički zahtjevi za nabavu IKT opreme, osposobljavanje i podučavanje),

— pomoć na zahtjev povezana s IKT hardverom, softverom i opremom.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 435 000.00 CHF
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72600000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto provedbe uglavnom je Ženeva. Dva (2) puta po pola dana mjesečno bit će posvećeno Delegaciji u Bernu.

II.2.4)Opis nabave:

Izvoditelj mora osigurati ljudske i materijalne resurse potrebne za pružanje usluga IT podrške navedenih u popisu navedenom u nastavku (koji se može dopunjavati):

— podrška krajnjim korisnicima (1. razina), u skladu s načelima ITIL-a (IT Infrastructure Library – biblioteka IT infrastrukture),

— tehnička pomoć za IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije) softver, hardver i opremu, uključujući radnje IMAC (Install, Move, Add, Change – instaliranje, premještanje, dodavanje, promjena),

— administrativna pomoć povezana s IKT opremom (inventar, tehnički zahtjevi za nabavu IKT opreme, osposobljavanje i podučavanje),

— pomoć na zahtjev povezana s IKT hardverom, softverom i opremom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 435 000.00 CHF
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3)

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativni krediti

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3)

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku
Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3)

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3)

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/09/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Otvaranje će se održati u Bruxellesu (sjedištu) dana 17.9.2019. u 10:00 (UTC+01:00) i izravno će se prenositi Stalnoj misiji Europske Unije pri WTO-u u Ženevi.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

2022

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3)

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/07/2019