Diensten - 338751-2019

19/07/2019    S138    Europese Dienst voor extern optreden - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Ivoorkust-Abidjan: Schoonmaakdiensten voor de kantoren van de Delegatie van de Europese Unie in Ivoorkust

2019/S 138-338751

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 135-330824)

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Unie, Délégation de l'Union européenne en République de Côte d'Ivoire
Postadres: 01 BP 1821 Abidjan 01
Plaats: Abidjan
NUTS-code: 00
Land: Ivoorkust
Contactpersoon: Head of Administration
E-mail: Delegation-ivory-coast-procurement@eeas.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://eeas.europa.eu/delegations

Adres van het kopersprofiel: https://eeas.europa.eu/delegations/côte-divoire/area/jobs-funds_fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdiensten voor de kantoren van de Delegatie van de Europese Unie in Ivoorkust

Referentienummer: EEAS/DELCIVA/2019/RP/0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft het ter beschikking stellen van de personele en materiële middelen die nodig zijn voor de professionele schoonmaak van de kantoorruimtes die door de delegatie worden gebruikt, alsmede elke andere plaats die wordt aangewezen in het kader van ad-hocdiensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-330824

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 23/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste termijn voor persoonlijk indiening (persoonlijk afgeven) van de deelnemingsaanvraag is 23.8.2019 (15:00).