Supplies - 33886-2022

21/01/2022    S15

Poland-Skalbmierz: Lamps and light fittings

2022/S 015-033886

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Skalbmierz
Postal address: ul. Kościuszki 1
Town: Skalbmierz
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 28-530
Country: Poland
Contact person: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Telephone: +48 606-206-214
Fax: +48 413529085
Internet address(es):
Main address: www.skalbmierz.eobip.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie gminy Skalbmierz

Reference number: IZP.271.9.2020
II.1.2)Main CPV code
31520000 Lamps and light fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie gminy Skalbmierz

II.2.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
45311100 Electrical wiring work
45316110 Installation of road lighting equipment
71355200 Ordnance surveying
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła »LED« na terenie gminy Skalbmierz”.

Do zakresu prac związanych z modernizacją systemu oświetlenia zewnętrznego należy:

— demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i osprzętem i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami i nowym osprzętem oraz dobudowę nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami i nowym osprzętem,

— demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem i montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów pomiarowych oraz wymianę istniejących układów sterowania oświetleniem,

— przeprowadzenie badań, prób i pomiarów.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2021
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadanie współfinansowane z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, oś 3 „Efektywna i zielona energia”.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 015-031031

Section V: Award of contract/concession

Contract No: IZP.271.9.2020
Title:

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie gminy Skalbmierz

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
07/01/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DP System Sp. z o.o.
Postal address: ul. generała Józefa Bema 61
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 91-492
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 382 014.76 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
31520000 Lamps and light fittings
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
45311100 Electrical wiring work
45316110 Installation of road lighting equipment
71355200 Ordnance surveying
71320000 Engineering design services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Gmina Skalbmierz

VII.1.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła »LED« na terenie gminy Skalbmierz”.

Do zakresu prac związanych z modernizacją systemu oświetlenia zewnętrznego należy:

— demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i osprzętem i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami i nowym osprzętem oraz dobudowa nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami i nowym osprzętem,

— demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem i montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów pomiarowych oraz wymianą istniejących układów sterowania oświetleniem,

— przeprowadzenie badań, prób i pomiarów.

Wymagane jest zrealizowanie efektu ekologicznego poprzez: sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych musi mieścić się w przedziale od 90 kW do 102,6946 kW oraz suma zużycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego zakresu nie może być większa niż 426 182,59 kWh w okresie 12 miesięcy działania systemu oświetleniowego przez 4 150 godzin (liczona od odbioru końcowego całości zadania).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/03/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 382 014.76 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DP System Sp. z o.o.
Postal address: ul. generała Józefa Bema 61
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 91-492
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Strony, działając na podstawie art. 144 §1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz rozdział 25, pkt 3, ppkt 1, SIWZ , zgodnie postanawiają dokonać zmian do umowy nr IZP.1.2021 z dnia 07.01.2021r. na wykonanie zadania, zawartej pomiędzy Gminą Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz NIP 605-00-20-060 a firmą DP System Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Bema 61, 91-492 Łódź, KRS: 0000217203Mając na uwadze powyższe wprowadzono następujące zmiany do umowy:§1Aneks zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr IZP.1.2021 z dnia 07.01.2021r.. następujące zmiany: Określoną w §2 ust. 1, treść: 1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 30.11..2021 r.” zastępuje się treścią: 1.Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 31.03.2022 r.” Pozostała treść umowy pozostaje bez zmian. Aneks sporządzono w2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 382 014.76 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 382 014.76 PLN